راهنمای نویسندگان

ثبت نام همه نویسندگان در سامانه لازم و ضروری است (دانشجو- اساتید راهنما، مشارو- مشاوران)

شیوه نامه نگارش مقاله

مقاله باید سلیس، روان و از نظر دستور زبان فارسی صحیح باشد و در انتخاب واژه­ ها دقت شود. مقاله میتواند به زبان فارسی یا انگلیسی باشد

در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد میتوان با ذکر شماره در بالای معادل عین کلمه لاتین را در زیرنویس آورد

«« قلم قابل استفاده در مقالات فارسی از نوع B Nazanin14  و کلمات انگلیسی به کار رفته در متن فارسی از نوع Times New Roman12 خواهد بود. عنوان‌ها: -bold،B Nazanin14 عنوان‌های فرعی: 12-bold، زیرنویس فارسی و انگلیسی 10- حاشیه متن از هر طرف و از بالا 2 و از پایین 2 - چپ و راست 2 سانتیمتر باشد»».

  •   تعداد صفحات مقاله حداقل 20و حداکثر 28 صفحه باشد (هشت هزار لغت). فونت : نازنین 14

«« صفحه اول باید شامل: عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، مشخصات نویسندگان، آدرس ایمیل نویسنده(ها) و شماره همراه، متن چکیده و واژگان باشد»» .اولویت با شماره همراه متقاضی می باشد و شماره ثابت به تنهایی پذیرفته نمیباشد. در درج شماره دقت شود: تبعات شماره ناقص، اشتباه و یا عدم درج به عهده نویسنده می باشد)

«« چکیده: باید شامل بخشهای مقدمه، سوال اصلی، فرضیه، روش، نتایج و بحث باشد. متن چکیده120 تا 150 کلمه باشد واژگان کلیدی :  تعداد بین 3 تا 5 کلمه (4 تا 8 (Keywords)) پیشنهاد می‌گردد»».  از آنجائیکه اکثر خوانندگان مقاله فقط چکیده مقاله را مطالعه و ارزیابی می کنند و یا چکیده مقاله ممکن است توسط مراکز و موسسات اطلاع رسانی علمی منتشر گردد، لذا این قسمت باید دقیق و روان و در برگیرنده کامل مقاله باشد.

«« مقدمه: باید در برگیرنده مطالبی در خصوص اهمیت و دلیل انتخاب موضوع مورد تحقیق و سابقه علمی کار انجام شده باشد. خصوصیات مورد نظر در تدوین مقدمه عبارتند از: 1- حجم مقدمه مقاله از یک پنجم کل مقاله تجاوز نکند. (حداکثر دو صفحه) اهداف مطالعه که در مقدمه بیان می شود، بایستی همان مواردی باشد که در قسمت نتایج به آنها پرداخته می شود. اهداف جزیی یا فرضیه ها یا پرسش ها باید به طور کامل در مقدمه آورده شود. در صورتی که کلمات مخفف نا آشنا در مقدمه به کار رفته باشد می بایستی واژه لاتین به صورت پاورقی نوشته شود. 2- بیان مسأله با ویژگی‌های آن و همچنین ضرورت انجام مطالعه ذکر شود. سابقه علمی موضوع به طور خلاصه ذکر گردد. بایستی از اطلاعات گسترده و غیراختصاصی و توصیف مفاهیم، همچنین ارائه جدول و تصویر در مقدمه پرهیز شود»».

      «« مواد و روش کار: پیشینه - چارچوب نظری .. در این قسمت باید شرح دقیق و کامل تعداد و نوع و مشخصات، کتب و مقالات، دستگاه هائی که اختصاصا برای انجام پژوهش به کار رفته با ذکر مشخصات کامل دستگاه های مورد استفاده و طرح کلی آزمایش ارائه شوند. درصورتیکه از روشهای متداول استفاده شده باشد از شرح آنها خودداری و به ذکر ماخذ اکتفا گردد، ولی چنانچه از روش جدیدی استفاده شده باشد. شرح کامل آنها ضروری خواهد بود. در مورد روشهای آماری ذکر روشهای انجام شده ضروری می باشد. " این بخش به ترتیب شامل نوع مطالعه، روش پژوهش، جامعه مورد مطالعه و معیارهای انتخاب نمونه، حجم نمونه و نحوه نمونه‌گیری ابزار و روش گردآوری داده‌ها، اعتبار و اعتماد علمی ابزار تحقیق، زمان و مکان نمونه‌گیری، نحوه انجام آزمایشها، آزمون‌های آماری و سیستم نرم‌افزاری بکار گرفته شده‌ می‌باشد. ذکر متغیرهای مورد مطالعه، چگونگی کنترل آنها، تعداد گروه های مورد مطالعه و شاهد با توجه به نوع مطالعه، روش و نوع نمونه گیری اندازه و حجم نمونه، چند سویه بودن پژوهش و روش اجرای آن و چگونگی همسان‌ سازی گروه‌ها برحسب نوع پژوهش ذکر شود و میزان دقت و اطمینان مورد نظر درمحاسبه حجم نمونه معرفی گردد»».        

      «« بحث: این بخش مهمترین قسمت هر مقاله است. آثار و اهمیت یافته های به دست آمده و همچنین محدودیتهای آن توضیح داده شود. در این بخش از ذکر تکرار نتایج به شکلی که در قسمت نتایج آمده است، خودداری گردد. نتایج ارائه شده باید مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار گیرند و توجه خواننده را به موضوع اصلی تحقیق، فرضیه های مطرح شده در بخش مقدمه و نتایج به دست آمده از تحقیق جلب نماید. در بحث علت تشابه و تفاوت نتایج مقاله با تحقیقهای دیگران توضیح داده شود.
 
در بحث موارد کاربرد علمی و قابلیت تعمیم پذیری نتایج بدست آمده توضیح داده شود. باتوجه به نتایج، بایستی پاسخ قاطعی به سئوال های مقدمه داده شود.

      «« نتایج: با نظم و ترتیب منطقی و بدون توجیه و تفسیر و براساس اهداف یا سئوالات ذکر شده در مقدمه بیان شود. نتایج حاصل از تحقیق را می توان به صورت جدول، نمودار و یا شکل همراه با توضیحات لازم ارائه نمود. جداول و اشکال باید روشن و به راحتی قابل درک و در عین حال بیانگر واقعی نتایج حاصل از آزمایشات باشند. ابعاد منحنی ها و نمودارها پررنگ و بصورت عکس باشند . عکس ها و کلیشه های ارسالی دقیق، روشن و ابعاد آنها نبایستی بزرگتر از 12 در 8 سانتی متر باشد. محور منحنی ها و نمودارها بایستی کاملا تعریف شده و حاوی هیچگونه تعریف یا جمله اضافه نباشد. هر کدام از جدول ها، نمودارها و عکس ها با شماره در متن مشخص و زیرنویسی هرکدام از آنها با ذکر شماره و ترتیب باشد. داده های ارائه شده در جدول ها و یا اشکال نباید در این بخش مورد بحث و تفسیر قرار گیرند، بلکه فقط ذکر یافته های اساسی کافی است. نتایج ارائه شده در جدول ها نباید به صورت دیگری مانند منحنی و یا متن نوشتاری و یا برعکس در مقاله تکرار گردد. (دلیل اسکن بودن این است که تا هنگام ویراستاری محتویات جداول و یا نموداردچار تغییر و اشتباه و جابجایی نشود)

  ««منابع:·تنها منابعی باید در پایان مقاله ذکر شوند که در متن مقاله مورد استفاده قرار گرفته باشد و از ذکر منابع کم اهمیت و مشابه خودداری شود. فهرست منابعی که در متن آدرس داده می­ شود باید به این صورت آورده شود: نام نویسنده، سال انتشار و صفحات مورد استفاده که در داخل پرانتز قید می­شود. {نمونه- (سریع القلم، 137: 24)  ← شیوه نوشتن منابع درون متنی  ... یزدان فام، محمود( 1389)، عنوان کامل مقاله(به صورت پررنگ)، فصلنامه....، سال...، شماره.... ، بهار... لویس، برنارد (1381)، عنوان کامل کتاب(به صورت پررنگ) ، ترجمه: حسن کامشاد، تهران، نشر نی،  چاپ اول-  در صورتیکه تعداد نویسندگان دو نفر باشد اینگونه است: (رمضانی و ظهوری، 1386). چنانچه تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشند: ( معصومی و همکاران، 1387). در رابطه با منابع خارجی هم مانند فارسی عمل می شود.  (Navidi zadeh,2006 ) (Zohoori and Ramezani, 2008)  (Omidi et al., 2006) شیوه نوشتن منابع کتابنامه یا پایانی}  "تنظیم منابع مورد استفاده از پایان مقاله به تفکیک بصورت : کتاب- مقاله0 خبرگذاری یا سایت (فارسی- عربی- انگلیسی) تنظیم شود"

 

  • هیأت تحریریه در قبول یا رد مقالات رسیده مجاز است.
  •  نویسندگان مقاله مسئول محتوا و پاسخ نظرات ارائه شده در مقالات و نوشته­ های خود میباشند.

 

 

 

نکات لازم در نگارش چکیده فارسی و انگلیسی:

    1 - چکیده 150 واژه باشد.

     2- شامل طرح موضوع- سوال اصلی- فرضیه و روش تحقیق باشد.

    3- در عنوان؛ حروف اول کلمات کاپیتال باشد.

     4-  واژگان کلیدی بین 3 الی 5 واژه.

     5 - حروف اول واژگان کلیدی به صورت کاپیتال باشد.

    6-  در چکیده انگلیسی مشخصات نویسندگان به انگلیسی ذکر شود.  (مقاله برگفته از پایان نامه باید سه یا چهار نویسنده داشته باشد {دانشجو- استاد راهنما- استاد مشاور اول و دوم})

 

- مقالات ارسالی باید حاصل تحقیق اصیل نویسنده یا نویسندگان در زمینه‌های مرتبط و قبلا در هیچ یک از مجلات علمی داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد. ضمنا مقالات ارسالی نباید به طور همزمان برای سایر مجلات علمی نیز ارسال شده باشد. در مورد مقالات برگرفته از رساله های دانشجویی، مکاتبات باید صرفا از طریق استاد راهنما انجام گرفته و ذکر نام استاد راهنما به عنوان نویسندگانمسئول مقاله ضروری است. مسئولیت صحت و سقم مطالب و رعایت قالب استاندارد مجله بر عهده نویسندگان خواهد بود.

 

 

باتشکر