دوره و شماره: دوره 13، شماره 51 - شماره پیاپی 2، شهریور 1401 (ویژه نامه) 

مقاله پژوهشی

همسانی در نقش آفرینی اجتماعی مطابق حقوق بین الملل

صفحه 1-22

رویا مرادی؛ یدالله ملکی؛ شیرمحمد علیپور عبدلی


رابطه حد ارتداد و مدعی امامت

صفحه 1-22

محمدعلی عرب عامری؛ محمدرسول آهنگران؛ مریم آقایی بجستانی


جایگاه مسئولیت و جبران خسارت در پرتو حقوق شبه جرم در نظام کیفری ایران و انگلستان

صفحه 1-22

محمدرضا گلپایگانی؛ نسرین مهرا؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ علی صفاری


تحلیل حقوقی نظریه های ذینفع محوری و ذی سهم محوری در شرکت های سهامی

صفحه 1-22

سید منصور میرمرادی؛ محمد صادقی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی


آثار تعیین تابعیت شرکت های الکترونیکی در حقوق ایران

صفحه 1-22

میر جمیل جلیلی؛ نجادعلی الماسی؛ بابک وثوقی فرد


بررسی عملکرد مدیریت شهری و حاکمیت محلی در گسترش فضاهای سبز عمومی (پارک‌ها)

صفحه 1-22

محمد درگاهی کفشگرکلایی؛ لیلا ابراهیمی؛ آمنه حقزاد؛ مهرداد رمضانی پور


سیاست جنایی پیشگیرانه ایران در پرتو حقوق حداقلی انسان ها

صفحه 1-22

پیمان همایی چراغی؛ حسین حبیبی تبار؛ محمود قیوم زاده


شرایط و مصادیق نقض تعهد به ارائه اطلاعات در روابط قراردادی درحقوق ایران و انگلیس

صفحه 1-22

شهرام قاسمی؛ سیدحکمت اله عسکری؛ مسعودرضا رنجبر صحرایی


طراحی و تبیین مدل ارتقای کارآمدی منابع انسانی بر اساس مولفه شیوه های نوین هزاره سوم

صفحه 1-22

دوستعلی دهقان چاچکامی؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ فریبا حنیفی