دلایل روانشناختی امتناع نظام مشروطیت در سلطنت پهلوی‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد تمام گروه تاریخ ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران: نویسنده مسئول

3 استاد تمام گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مباحث مهم فلسفه نظری تاریخ و جامعه شناسی نقش انسان به معنای مجموع ویژگیهای روحی و جسمی در در نظر گرفته شده است. نقش انسان در شناخت تاریخ و وقایع تاریخی بیش از نیمی از علت و علل وقایع تاریخی را شامل می‌شود. به همین دلیل شناخت تاریخ جوامع بخصوص ایران که همواره حول محور شخص پادشاه به عنوان قدرت مطلق و یا ظل‌الله از باستانی‌ترین دوره‌های تاریخی  تا دوره معاصر تداوم داشته است به کمک تحلیل روانشناختی دو پادشاه اخر می‌تواند پاسخی در خور به بسیاری از پرسش­ها باشد. آشنایی با سنت، عقاید، باورهای دیرینه، تربیت، عقلانیت و در نهایت اراده در دستگاه روانشناسی «تحلیل رفتار متقابل» با نام پیش نویس زندگی، والد، کودک، بالغ  به ما کمک می‌کند تا دلایل کنش و واکنش شخص مورد تحلیل را در ذیل این دستگاه مورد توجه قرار دهیم

کلیدواژه‌ها