بررسی ساختار اقتصادی استان خوزستان با تأکید بر نقش درآمدهای نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی ، واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران: نویسنده مسئول

3 دانشیار گروه علوم سیاسی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران

4 استادیار گروه علوم سیاسی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران

چکیده

نوشتار حاضر با هدف بررسی نقش نفت در ساختار اقتصادی استان خوزستان آماده شده است. پرسش اصلی این است که آیا نفت در ساختار اقتصادی استان خوزستان نقش دارد؟ منابع طبیعی در اصل نعمت محسوب می‌شوند و می‌توانند به عنوان محرک اولیه چرخه تولید ثروت را به حرکت درآورند و نفت به عنوان یکی از این محرک­ها در ساختار اقتصادی کشورها نقش اساسی دارد. روش به کار گرفته شده توصیفی از نوع کمی - کیفی می­باشد، برخی داده‌ها از مراجعه به کتب و آثار دیگر محققان به دست آمده است و برخی از تحلیل کمی برخاسته از داده‌های کیفی است؛ برخی از داده­ها نیز از مصاحبه با 18 نفر از کارشناسان و مسئولین در ارتباط با چگونگی استفاده از نقش نفت بر ساختار اقتصادی گرفته شده و با انتخاب کدهای مصاحبه به تحلیل مصاحبه‌ها پرداخته می‌شود، همچنین در ادامه تحقیق از تکنیکswot  جهت شناسایی نقاط قوت، ضعف، توانمندی‌ها و تهدیدهای استان بهره گرفته شده است، ماحصل یافته‌ها نشان داد که نفت می‌تواند نقش بالفعل و بالقوه‌ای بر ساختار اقتصادی استان خوزستان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها