تأثیر سیاست اسکان اجباری عشایر بر ساختار اجتماعی قوم لر استان کهگیلویه و بویراحمد در عصر پهلوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جامعه‌شناسی سیاسی، واحد جهرم ، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، واحد جهرم ، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران: نویسنده مسئول

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

چکیده

هدف مقاله بررسی تأثیر سیاست اسکان اجباری عشایر بر ساختار اجتماعی قوم لر استان کهگیلویه و بویراحمد در عصر پهلوی است. روش بررسی این مطالعه تاریخی است که از کتب و مدارک منثور و منظومی که از دوره‌های گذشته به‌جای مانده استفاده شده است. نتایج بررسی حاکی از آن است که سیاست اسکان قبایل به قیمت فقیرتر شدن افراد کوچ‌نشین و نیز تقلیل تولید چارپایان تمام شد؛ بسیاری از افراد قبایل تنها منتظر مرگ رضاشاه بودند تا مهاجرت‌های خود را از سر بگیرند؛ اگر قبیله‌ای با سیاست دولت مخالفت می‌کرد به نحو وحشیانه‌ای سرکوب می‌گردید. سیاست اسکان اجباری خسارات فراوانی بر مردم وارد کرد، عوامل حکومت سیه چادرها را آتش می‌زدند تا مردم را وادار به اسکان کنند، اما مردم به غارها پناه می‌بردند و دراین‌بین دام آنها که زندگی عشایر به آنها وابسته بود از بین می‌رفت.

کلیدواژه‌ها