نقش قومیت، جایگاه اجتماعی و مصرف رسانه افراد بر رفتار انتخاباتی اجتماعات چند قومیتی اقوام استان خراسان شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل ، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران: نویسنده مسئول

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

یکی از مؤلفه تأثیرگذار در رفتار انتخاباتی، مؤلفه قومیت است. هدف این مقاله نقش قومیت در رفتار انتخاباتی اجتماعات چند قومیتی می­باشد. روش پژوهش کیفی و کمّی بوده که جامعه آماری آن را در بخش کیفی30 نفر(روش سرشماری) از اساتید جامعه شناسی، اعضای شورای شهر بجنورد و شیروان، کارشناسان خبره استانداری بودند و در بخش کمی از مجموع جمعیت ۹۷۶ هزار نفری استان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حدود ۶۵۰ هزار نفر قادر به رأی دادن بودند؛ طبق جدول مورگان (1972) تعداد 384 نفر(روش تصادفی طبقه­ای) انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامۀ 35سوالی محقّق ساخته بود. جهت تجزیه وتحلیل آماری از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 19 و روش مدل ساختاری با نرم افزار LISREL نسخه 8/8 استفاده گردید. نتایج نشان داد، قومیت، جایگاه اجتماعی و مصرف رسانه افراد بر رفتار انتخاباتی اجتماعات چند قومیتی اقوام تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها