تاثیر جهانی‌شدن بر تحدید حاکمیت دولت در ایران از منظر حقوق عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد تهران غرب ، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

موضوع مقاله، بررسی تاثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی ایران است. بنابراین سوال پژوهش این است که جهانی شدن چه تاثیری بر حاکمیت ملی ایران دارد؟ جهانی‌شدن، حاکمیت‌های ملی را در مواردی از قبیل کاهش اهمیت مرز‌‌های سیاس، محدود می­سازد، ولی در عین حال می­تواند فرصت‌هایی برای تقویت آنها نیز در اختیار ‎گذارد. روش تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی- تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان داد که جهانی‌شدن، حاکمیت‌‌‌های ملی را در مواردی از قبیل کاهش اهمیت مرز‌‌های سیاسی، محدود می‌سازد و اثرات محدود کننده نسبت به قواعد و اصول حقوق عمومی را در پی خواهد داشت. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع استقلال را در کشور مطرح کرده و نگاه ایدئولوژی و اسلامی دارد اما در عین حال نسبت به تحدید حاکمیت دولت ایران بی‌تاثیر نیست

کلیدواژه‌ها