جایگاه بندر چابهار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی ( مسائل ایران)، گروه علوم سیاسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 استادیار روابط بین‌الملل، گروه ارتباطات و علوم اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول

3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

امروزه نقش بنادر به عنوان همه گیرترین راه ترانزیت تجاری از اهمیت شایانی در مناسبات سیاست خارجی کشورها در جهان سیاست برخوردار شده است و کشور ایران نیز از این مهم مستثنی نیست. بر این اساس این پژوهش با هدف ارزیابی و تحلیل ظرفیت­ها و تاثیر بندر چابهار در اتخاذ رویکردهای سیاسی ایران در منطقه و نظام بین ­الملل انجام شده است ضمن اینکه فرصت­ها و چالش­های پیش­رو را از منظر ژئوپلیتیک انتقادی تبیین می­نماید. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ­ای و با تاکید و استناد به گزارش­ها و اسناد سیاسی و تجاری می­باشد. داده­های این پژوهش حاکی از آن است یکی از اساسی ­ترین معیارهای مناسبات سیاسی منطقه ­ای و بین ­المللی کشور ایران در خصوص کشورهایی چون پاکستان، هند، چین و افغانستان بر اساس سیاست­های توسعه­ای بندر چابهار تبیین می­گردد.

کلیدواژه‌ها