بررسی ویژگی های تقلب در صورت های مالی و تاثیر آن در سیاست های جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

حسین کامرانی[1]- بیژن عابدینی[2]*-محمد حسین رنجبر[3]- فائق احمدی[4]
تاریخ دریافت: 13/10/1398- تاریخ پذیرش:1/11/1398
 
چکیده:
هدف این پژوهش بررسی ویژگی­های تقلب در صورت­های مالی و تاثیر آن در سیاست­های جامعه است. تقلب در صورت­های مالی شامل هرگونه اقدام عمدی توسط شرکت برای گمراه کردن استفاده کنندگان از این صورت­های مالی به ویژه سرمایه­ گذاران و اعتباردهنگان از طریق تهیه و انتشار صورت­های مالی حاوی اشتباه با اهمیت می­ باشد. تقلب آثار منفی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد. تقلب از طریق خدشه وارد کردن به اخلاق و فرهنگ جامعه و سیاست­های دولت در تامین منافع مردم و از بین رفتن منابع در جهت مبارزه با آن، مانع بسیار مهمی برای ارتقای فرهنگ کار و رقابتی شدن فعالیت­های سازنده و خنثی شدن تلاش­ها در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی می­باشد. با افزایش تقلب جامعه با توجه به بدبینی­ های ایجاد شده درجا زده و در بعضی موارد به افول کشیده می­شود.[1] - دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
kamarani@gmail.com


[2] - استادیار، گروه حسابداری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران: نویسنده مسئول
    استادیار، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
abdini56@gmail.com


[3]- استادیار، گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس ، ایران
ranjbar@gmail.com                      


[4]- استادیار، گروه مدیریت مالی و حسابداری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
ahmadi21@gmail.com

کلیدواژه‌ها