درآمدی بر جایگاه سازمان­های غیر دولتی در حقوق بین­ الملل(ایستایی یا پویایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

درآمدی بر جایگاه سازمان­های غیر دولتی در حقوق بین­ الملل(ایستایی یا پویایی)
محمود گلستانی[1]- لیلا رئیسی[2]- مسعود راعی[3]
تاریخ دریافت:14/2/1397- تاریخ پذیرش:20/6/1397
چکیده:
سازمان­های غیر دولتی نماد و نمود جامعه مدنی در حوزه بین­الملل قلمداد می­گردند و به طور فزاینده­ای در توسعه استانداردهای حقوقی بین­ المللی نقش ایفا می­ نمایند. با توجه به تعداد و مشارکت رو به رشد سازمان­های غیردولتی در زندگی بین­ المللی و با عنایت به نقش تکاملی آنها در مراحل مذاکرات در خصوص تعهدات بین­ المللی، عجیب است که هنوز مشخص نیست چگونه باید بنیان سازمان ­های غیر دولتی را از لحاظ حقوقی در عرصه بین­ الملل تعیین نمود. مشارکت سازمان­های غیردولتی به عنوان نماینده جامعه مدنی در عرصه بین­ الملل باعث می­شود، روح دموکراسی بر این عرصه حاکم باشد. با عنایت به اینکه برخی از دولتها رابطه دوستانه دولت و سازمان­های غیر دولتی را انتخاب و حمایت می­کنند، ضرورت استانداردهای بین­ المللی حائز اهمیت می­شود.در مجموع، به نفع سازمان­های غیردولتی است که تصویر «اصیل» شان را حفظ کنند، زیرا در غیر این صورت، نمایندگی سازمان­های غیردولتی بین­ المللی و سپس مبنای وجودی آنها زیر سوال می­رود. جایگاه سازمان­های غیردولتی در حقوق بین­ الملل به دلیل فقدان یک مرجع مورد پذیرش، و به تبع آن نبود استاندارد بین­ المللی در جهت احراز هویت این سازمانها، دچار نوعی ایستایی شده و پیشرفتی با آهنگ کند را تجربه می­ نماید. 
[1] - دانشجوی دکتری، رشته حقوق بین­الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان ( خوراسگان)، اصفهان، ایران
Golestani.m22@gmail.com


[2] - دانشیار و عضو هیئت علمی،گروه حقوق بین­الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران: نویسنده مسئول
  raisii.leila@gmail.com


[3] - دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
  masoudraeii@yahoo.com  
 

کلیدواژه‌ها