تروریسم و افراط گرایی در خاورمیانه: ظهور داعش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تروریسم و افراط گرایی در خاورمیانه: ظهور داعش
محمد غلامی[1]- دکتر اسماعیل شفیعی سروستانی[2]- سعید محمدی[3]
با تسامح می­توان گفت در جهان امروز پدیده تروریسم به عنوان عاملی محرک برای تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... جایگزین پدیده­های شناخته شده از قبیل انقلابها، جنگها، کودتاها، شورشها و ... شده است و باعث چالش­هایی گردیده است. یکی از ویژگی‌های برجسته منطقه خاورمیانه بنیادگرایی اسلامی است که تنها بُعد نظری ندارد و در پهنه عمل اثرات بسیاری بر این منطقه داشته است. بنیادگرایان، با عناوین مختلف در طول چند دهه اخیر به فعالیت پرداخته‌اند. بنیاد‌گرایی و تندروی‌های افراطی مهمترین موضوع تهدید کننده صلح و امنیت منطقه خاورمیانه می‌باشد که فهم ماهیت و پیچیدگی‌های این پدیده و تأثیر آن در شکل‌گیری معادلات جدید در خاورمیانه از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو پرسش بنیانی این است که ظهور و گسترش داعش و افراط گرایی تروریسم در خاورمیانه چه مبنایی دارد؟ داعش یکی از گروه‌های بنیادی است که با پیشروی­هایی که در خاورمیانه انجام داده شرایط منطقه را به یک معادله چند مجهولی تبدیل نموده است. این نوشتار با بررسی تروریسم و افراط گرایی در خاورمیانه درصدد است تا به بررسی ظهور و گسترش داعش و افراط­گرایی تروریسم درخاورمیانه و نحوه تقویت جریان داعش در سطوح ذهنی، ملی، منطقه­ای و بین­المللی بپردازد. همچنین در پایان راه کارهایی برای مقابله با جریان­های افراطی در خاورمیانه ارائه می­شود


[1] - دانشجوی دکتری روابط بین­ الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، شهرضا، ایران: (نویسنده مسئول) 
infogholami85@yahoo.com

[2] - استادیار و عضو هیأت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، شهرضا، ایران  
esmaeilshafiee@yahoo.com

[3] - دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، شهرضا، ایران  
Smohammadi199@gmail.com

کلیدواژه‌ها