ساخت سیاسی و توسعه در دولت پهلوی بر اساس ((یادداشت های روزانه امیر اسدالله علم))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نگاه ساختار سیاسی به توسعه در یک کشور از جمله عوامل مهم در توسعه یافتگی آن است. مساله توسعه در رژیم پهلوی تا کنون از نظرهای مختلف و بر اساس منابع متعدد بررسی شده است. لیکن انتشار خاطرات و اسناد در یک دهه اخیر منابع جدید را در اختیار گذاشته که هم تبیین بهتری از این رابطه ارائه و هو جنبه استنادی بالاتری برخوردارند. یادداشت های روزانه اسدالله علم یکی از این منابع است که در هفت جلد زوایای ناپیدای رابطه ساختار سیاسی و توسعه را می نمایاند. در این مقاله توسعه از این زاویه واکاوی می گردد

کلیدواژه‌ها