اصلاحات آموزشی در آموزش و پرورش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دکتر سید اسداله اطهری
آموزش و پرورش قرن نوزدهم ایران گویای اندیشه تمدن اسلامی نبود و تمام توان و انرژی ارزش های آموزشی آن از میان رفته بود و برای طبقات پایین راهی به سوی پیشرفت و آموزش باز نشده بود. ارزش­ها و شیوه های آموزشی هر جامعه، ثمره سنت های فرهنگی آن جامعه هستند. دیر یا زود این ارزش ها و شیوه ها ممکن است به اندازه ای زیر بار سنت ها بروند که منجر به رکود اجتماعی شوند. چنان که نگاهی کوتاه بر سنت های تعلیم و تربیت در ایران نشان خواهد داد، سیستم آموزشی ایران در طی قرن نوزدهم ، اگر بتوان آن را سیستم نامید، دچار رکود از چنین عواملی شده بواد

کلیدواژه‌ها