ماهیت دموکراسی در اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کامجو رحمانی- دکتر حسن شمسینی غیاثوند- صالح بابایی
دموکراسی بعنوان یکی از ارزش های جهانشمول در عصر جهانی شدن شناخته می شود. به همین دلیل همه متفکران و نظریه پردازان نسبت به آن به ارایه نظریه پرداخته اند. درواقع می توان گفت که دموکراسی پیچیده ترین موضوع متفکران جهان اسلام شناخته می شود. آیت الله مصباح یزدی از جمله متفکرانی است که درباره دموکراسی و مردم سالاری دینی نظریاتی ارایه کرده است. ایشان معتقد هستند که گرچه به لحاظ ماهیتی و جوهری دموکراسی مورد پذیرش نیست که دموکراسی بعنوان یک ایدئولوژی و مکتب شناخته می شود و از سوی دیگر اسلام بعنوان یک دین کامل نیازی به مکاتب و اندیشه های دیگر ندارد. . از نظر ایشان  در اسلام اراده وحاکمیت انسان در طول اراده و حاکمیت خدا ،تععین غایات انسان توسط او،پیوستگی همه شئون زندگی است. و از سوی دیگر تقدم اخلاقی جامعه برفرد،  مصالح منافع، جامعه و غایات فردی در صورت تزاحم میان آنها است. همچنین چون سیاست مسئول هدایت و سعادت مندی انسان ها است نمی توان سعادت انسان ها را به دموکراسی واگذار کرد. البته دموکراسی به صورت شکلی همچون مقبولیت حکومت،تداوم حیات یک نظام سیاسی، رضایت مندی شهروندان از دولتمردان یک امر ضروری تلقی می شود

کلیدواژه‌ها