نویسنده = حسین کامرانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی های تقلب در صورت های مالی و تاثیر آن در سیاست های جامعه

دوره 11، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 101-120

حسین کامرانی؛ بیژن عابدینی؛ محمد حسین رنجبر؛ فائق احمدی