مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی (JPIR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله