اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محسن جلیلوند

روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

mohsenjalilvand1351gmail.com

سردبیر

دکتر ابراهیم متقی

علوم سیاسی استاد تمام علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

emotaghiut.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر حسن شمسینی غیاثوند

علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

shamsini_hyahoo.com
09126445953


 تماس جهت پیگیری صرفا در ساعت اداری

باتشکر

مشاور علمی

دکتر سید اسدالله اطهری

روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

asadolah.atharyyahoo.com

مدیر داخلی

راضیه هاشمی

علوم سیاسی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

r_hashemi85yahoo.com
09399958331


 تماس جهت پیگیری صرفا در ساعت اداری

باتشکر

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید احمدی

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

www.hahmadi-persia.com
hamadiut.ac.ir

دکتر پرویز احدی

دکتری روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

parvizahdigmail.com

دکتر رحمت حاجی مینه

روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شرق

hajrahmatgmail.com

دکتر ماشاالله حیدرپور

دکتری روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

mashallah.heidarpourgmail.com

دکتر حسن شمسینی غیاثوند

علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

shamsini_hyahoo.com


 تماس جهت پیگیری صرفا در ساعت اداری

باتشکر

دکتر ابوالقاسم طاهری

علوم سیاسی استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

ghasem_taheryyahoo.com

دکتر ابومحمد عسگرخانی

روابط بین الملل و حقوق بین الملل دانشیار روابط بین الملل و حقوق بین الملل دانشگاه تهران

asgarkhaut.ac.ir

دکتر مهدی علیخانی

روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

alikhanimailyahoo.com

دکتر فاضل فیضی

روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

fazel_feizyyahoo.com

دکتر صمد قائم پناه

روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

sghaempanah89gmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر رحمت حاجی مینه

International Relations استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

hajrahmatgmail.com

دکتر احسان اعجازی

دکتری علوم سیاسی

ehsan.ejazigmail.com