اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محسن جلیلوند

روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

mohsenjalilvand1351gmail.com

سردبیر

دکتر ابراهیم متقی

علوم سیاسی استاد تمام علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

emotaghiut.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر حسن شمسینی غیاثوند

علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

shamsini_hyahoo.com
09126445953


 تماس جهت پیگیری صرفا در ساعت اداری

باتشکر

مشاور علمی

دکتر سید اسدالله اطهری

روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

asadolah.atharyyahoo.com

مدیر داخلی

راضیه هاشمی

علوم سیاسی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

r_hashemi85yahoo.com
09399958331


 تماس جهت پیگیری صرفا در ساعت اداری

باتشکر

اعضای هیات تحریریه

دکتر پرویز احدی

دکتری روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

parvizahdigmail.com

دکتر سروش امیری

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

suroush.jnugmail.com

دکتر ماشاالله حیدرپور

دکتری روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

mashallah.heidarpourgmail.com

دکتر علیرضا رضایی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه همدان

alirezarezaeigmail.com

دکتر حسن شمسینی غیاثوند

علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

shamsini_hyahoo.com


 تماس جهت پیگیری صرفا در ساعت اداری

باتشکر

دکتر ابراهیم عباسی

علوم سیاسی استادیار دانشگاه شیراز

e.abassi.irgmail.com

دکتر مهدی علیخانی

روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

alikhanimailyahoo.com

دکتر صمد قائم پناه

روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

sghaempanah89gmail.com

دکتر مسعود مطلبی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه آزادشهر

mmthp2006gmail.com

دکتر سیدمحمد موسوی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه آزاد واحد ابهر

s46mosavipnu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر رحمت حاجی مینه

International Relations استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

hajrahmatgmail.com

دکتر احسان اعجازی

دکتری علوم سیاسی

ehsan.ejazigmail.com