تماس با ما

 

تلفن تماس دانشگاه 02835270130 الی137

داخلی دفتر مجله :  295

تماس جهت پیگیری مقالات در روز پنج شنبه

 آدرس پست الکترونیکی:

iprm1398@gmail.com

 آدرس اینترنتی :

www.tiau.ac.ir

مدیر داخلی: راضیه هاشمی

r_hashemi85@yahoo.com

09399958331

 

 


CAPTCHA Image