دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، شهریور 1401 

مقاله پژوهشی

جایگاه آزادی در فلسفه سیاسی آیزایا برلین

صفحه 1-22

سهیلا نادری زرنه؛ محمد توحیدفام؛ احمد بخشایش اردستانی؛ علی اکبر امینی


آثار تحریم های بین المللی بر صنعت هوانوردی ایران

صفحه 1-22

سها سپانلو؛ مریم مرادی؛ سیدباقر میرعباسی


رویکرد حمایتی دولت درراستای تامین اجتماعی مردم در پرتو اصل برابری و عدم تبعیض

صفحه 1-22

رضا ابراهیمی آغ اسمعیلی؛ ابوالفضل رنجبری؛ ناصر رهبر فرش پیرا


بررسی کارکرد تئوری هرمنوتیک در توسعه سیاسی

صفحه 1-22

عبدالسلام مام عزیزی؛ احسان شاکرخویی؛ علیرضا اسمعیل زاد


بررسی عوامل علّی ضعف در اجرای سیاستگذاری مالیاتی در ایران

صفحه 1-22

مهدی حسنوند؛ محمدرضا یزدانی زازرانی؛ مهناز گودرزی


چالش‌های حقوقی فناوری نانو در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران: راهکارهای حقوقی

صفحه 1-22

نیلوفر صادقی؛ عباس پورهاشمی؛ علی مشهدی؛ علی فقیه حبیبی


شرایط و آثارحاکم بر تعیین خواسته و بهای آن در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 1-22

غلامرضا رستمی فر؛ صالح یمرلی؛ علی اکبر اسمعیلی