دوره و شماره: دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 1-410 
2. واکاوی مبانی فکری سید جواد طباطبایی

صفحه 23-44

سید رسول قهاری؛ سید فرشید جعفری پایبندی؛ اصغر پرتوی


5. محیط شناسی و بررسی افراط گرایی مذهبی در پاکستان

صفحه 75-98

الهام ناروئی؛ نجف لک زایی؛ یاسر کهرازه


10. فرهنگ عمومی ایران و تحقق حقوق شهروندی

صفحه 185-195

رحمان قربانی درزی محله؛ حسن زارعی محمودآبادی؛ علی محمد فلاح زاده


19. بررسی نقش عدالت اجتماعی در تعدیل خسارت‌های گزاف توافقی ناشی از نقض قرارداد

صفحه 351-369

علی هراتیان نژادی؛ بختیار عباسلو؛ مهدی منتظر؛ میترا ضرابی


21. بررسی سطح توسعه‌ی اجتماعی و سیاسی محلات شهر جهرم

صفحه 389-412

مهدی اصالت؛ رضا اسماعیلی؛ منصور حقیقتیان