دوره و شماره: دوره 11، شماره 45 - شماره پیاپی 2، زمستان 1399