دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، پاییز 1399، صفحه 1-433