دوره و شماره: دوره 11، شماره 43 - شماره پیاپی 2، تابستان 1399