دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 1-391