دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، بهار 1399، صفحه 1-504 
3. موانع تحقق اقتدارگرایی بروکراتیک در دوران پهلوی اول

صفحه 63-87

حسین شریعتی؛ علیرضا ازغندی؛ احمد ساعی؛ ابوالقاسم طاهری


10. مبنای مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی در منظومه فکری آیت الله سید محمد باقر صدر

صفحه 241-263

محمد بازوند؛ مسعود مطلبی؛ علی فلاح نژاد؛ علی فلاحی سیف الدین


18. قصد در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 419-434

سمیه رحمانی؛ حمید رضا قاسمی