دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، پاییز 1398، صفحه 1-381