مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی (JPIR) - کاربران