نمایه نویسندگان

آ

 • آذرمنش، امیر مبانی قضازدایی وجلوه های آن در نظام کیفری ایران و بین الملل [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 333-345]
 • آرین نژاد، محمد جعفر تأثیر نوگرایی دینی بر درک مفهوم ماهیت قرآن در اندیشه نصر حامد ابوزید [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 273-293]

ا

 • ابراهیمیان، حجت الله تاثیر جهانی‌شدن بر تحدید حاکمیت دولت در ایران از منظر حقوق عمومی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 183-203]
 • ابراهیمیان، حجه الله جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 69-83]
 • ابراهیمیان، سید حسین بررسی حقوق شهروندی با تاکید بر آزادی بیان در فقه و حقوق [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • ابراهیم پور، نهال بررسی تاریخچه اصل حاکمیت اراده و تفاوت ها وشباهت های حقوق مالی زوجین در حقوق ایران، فقه و حقوق انگلیس [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 203-226]
 • ابراهیمی حسینی، سید محمد مبانی معرفتی و مختصات تاریخی پارادایم نوگرایی دینی در ایران [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 47-71]
 • ابطحی، سید مصطفی تاثیر فرهنگ ایرانی بر توسعه سیاسی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 113-131]
 • ابوالحسنی، الهه تاثیرات چالش های نئولیبرالیسم بر اندیشه سیاسی جان رالز [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 313-334]
 • ابوالحسنی، الهه بررسی تطبیقی رابطه دین وسیاست دراندیشه کارل اشمیت و محمد مجتهد شبستری [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • احدی، پرویز واکاوی تاثیر امنیتی کردن در شناسائی، تصمیم گیری و ارزیابی فرآیند سیاست گذاری عمومی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • احمدی، حسین بررسی سیاست خارجی ترکیه و تهدیدات امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران ( از سال 2002 تا سال 2013 ) [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • احمدی، حمید به حاشیه‌راندگی، پیوست در فرهنگ راهبردی و شکل‌گیری بلوک تاریخی- تمدنی شرق در نظام بین‌الملل [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 229-248]
 • احمدی، فائق بررسی ویژگی های تقلب در صورت های مالی و تاثیر آن در سیاست های جامعه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 101-120]
 • احمدی، مهدی بررسی تطبیقی رابطه دانش و قدرت در اندیشه فلاسفه غرب تمدن اسلامی: (ابن باجه، ابن طفیل، ابن رشد) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 23-44]
 • احمدی سفیدان، حسین واکاوی تاثیر امنیتی کردن در شناسائی، تصمیم گیری و ارزیابی فرآیند سیاست گذاری عمومی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • احمدی گندمانی، ایوب مبانی حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 263-282]
 • ادریسی، افسانه نوسازی غربی و غرب گرایی از پیامدهای توسعه ایران (نشانه شناسی فیلم های دهه 40و 50) [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • اربابی، قاسم جایگاه بندر چابهار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 73-92]
 • اربابی، مصطفی بررسی جایگاه انصاف در دادسرای طرفین اختلاف و میانجیگری منفعتی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 283-298]
 • ارفع نیا، بهشید بررسی تطبیقی خلأهای قانونی در حوزه سند رسمی ‌در ایران و ترکیه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 241-264]
 • ایزدی، سحر خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه بین المللی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 365-382]
 • ازغندی، علیرضا موانع تحقق اقتدارگرایی بروکراتیک در دوران پهلوی اول [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 63-87]
 • ازغندی، علیرضا مشارکت سیاسی ایدئولوژیکی زنان در نیل به توسعه سیاسی در تاریخ معاصر ایران [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 435-451]
 • اسفندیاری، حسن ارزیابی سیاست امنیت ملی آمریکا در جنوب غرب آسیا [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 1-23]
 • اسماعیل زاده قندهاری، محمدرضا آزمون برازش مدل راهبردی توسعه ورزش های پایه بر مبنای سیاست های کلان ورزشی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • اصغری مقدم، مهدی رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • اطهری مریان، سید اسدالله تاثیرات چالش های نئولیبرالیسم بر اندیشه سیاسی جان رالز [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 313-334]
 • اطهری مریان، سید اسد الله واکاوی نقش فرهنگ ناسالم سیاسی (خرافه گرایی و تقدیرگرایی) بر توسعه نیافتگی عصر قاجار تا پیش از مشروطه [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 117-142]
 • افشارنیا، طیب انتقال موضوع بین المللی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • افضلی مهر، مرضیه بررسی تاریخچه اصل حاکمیت اراده و تفاوت ها وشباهت های حقوق مالی زوجین در حقوق ایران، فقه و حقوق انگلیس [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 203-226]
 • اکبرزاده، فریدون تاثیر بحران اوکراین بر روسیه، با تمرکز بر اهمیت ژئوپلیتیک اوکراین بر روسیه پس از فروپاشی شوروی تا سال2018 [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 211-239]
 • اکبرزاده، فریدون الگوی الهامی بوش و ترامپ در ملت سازی و ترویج دموکراسی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 133-161]
 • اکبرزاده، فریدون بررسی ساختار اقتصادی استان خوزستان با تأکید بر نقش درآمدهای نفتی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 371-403]
 • اکبرزاده، فریدون جایگاه نخبگان سیاسی بختیاری در وقوع انقلاب اسلامی و جایگاه آنان در ساختار قدرت در ایران پس از انقلاب [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • السان، مصطفی رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • الماسی، نجادعلی بررسی حدود مسئولیت عامل زیان، ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران با نگرش بر حقوق انگلیس [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • الهی منش، محمد حسن تعیین نقاط قوت سیاست توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران براساس مدل swot [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • امامی، عباس بررسی نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 25-49]
 • امام جمعه زاده، سید جواد نظم امنیتی منطقه ای در دوران پساداعش و موقعیت عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 89-116]
 • امیری، بیژن تهدیدات اساسی در صلح و امنیت بین الملل [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 147-160]
 • امینی، علی اکبر واکاوی نقش فرهنگ ناسالم سیاسی (خرافه گرایی و تقدیرگرایی) بر توسعه نیافتگی عصر قاجار تا پیش از مشروطه [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 117-142]
 • امینی زارع، امین موجبات پیدایش قوانین و مقررات بین المللی دولت ها در مقابله با تروریسم از منظر حقوق بین الملل [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 25-49]
 • انتصار فومنی، غلامحسین نگاهی بر سیاستگذاری کلان آموزشی در کشور(مطالعه موردی: اشتراک‌گذاری دانش بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 225-236]
 • انتظاری، علیرضا تأثیر مصلحت سنجی های پدرانه دولتی مدرن در محدودسازی حیطه حقوق خصوصی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • انسان دوست، محمد دگردیسی در نگرش جریان اصلاح‌طلب به لیبرالیسم فرهنگی- اجتماعی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 1-24]
 • انصاری، حسن جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 69-83]
 • انصاری، عباسقلی بررسی بزه کلاهبرداری رایانه ای در قانون جرائم رایانه ای ایران و کنوانسیون جرائم سایبر [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 353-363]
 • انصاری، ولی الله بررسی انتقادی دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 227-239]
 • اوسطی، رضا بررسی فرصت ها و چالش های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قبال جمهوری تاجیکستان طی سالهای (1397-1377) [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 403-418]

ب

 • بای، عبدالرضا سیاست‌گذاری فرهنگی و تأثیر آن بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی صنعت سینما [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 307-327]
 • بابایی، نامدار بررسی انتقادی دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 227-239]
 • بیات، بهرام تاثیر فرهنگ ایرانی بر توسعه سیاسی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 113-131]
 • بازوند، محمد مبنای مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی در منظومه فکری آیت الله سید محمد باقر صدر [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 241-263]
 • باصری، بابک مبانی حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 263-282]
 • بیتانه، مسعود مقایسه تطبیقی نهاد قانونگذاری در ایران و فرانسه [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 161-182]
 • بدری، مرتضی واکاوی اندیشه های سیاسی مبتنی بر ایدئولوژی زدگی از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 349-369]
 • بذرپاچ، حمید نقش نظم عمومی در اجرای احکام خارجی از نظر حقوق انگلیس و ایران [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 161-181]
 • برزگر، کیهان تحلیل فرهنگ استراتژیک روسیه و ایران در برقراری روابط استراتژیک2000-2018 [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • برزو، خلیل سیاست‌گذاری فرهنگی و تأثیر آن بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی صنعت سینما [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 307-327]
 • بیژنی میرزا، طیبه مبانی قضازدایی وجلوه های آن در نظام کیفری ایران و بین الملل [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 333-345]
 • بشیری، اکبر بررسی تطبیقی آثار زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل در حقوق ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 459-471]
 • بینازاده، فاطمه جایگاه سازمان های غیر دولتی در سیاست های تقنینی و قضایی مواد مخدر [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 299-322]
 • بنی هاشمی کهنکی، سیده آمنه بررسی سن رشد جزایی اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 265-279]
 • بهاری، حمیدرضا تاثیر ساختارهای سنتی عصرقاجار بر عدم تداوم نخستین احزاب سیاسی ایران [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]

پ

 • پاشازاده، حسن نقش نظم عمومی در اجرای احکام خارجی از نظر حقوق انگلیس و ایران [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 161-181]
 • پرتوی، اصغر ارزیابی تطبیقی ناسیونالیسم تبارگرا و ناسیونالیسم مبتنی بر قرارداد با هویت سیاسی جمهوری اسلامی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 183-200]
 • پرتوی، اصغر اهمیّت و جایگاه نقش هوّیت در توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با منطقه آسیای میانه براساس رهیافت سازه‌انگاری [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 225-247]
 • پرتوی، اصغر تاثیر ساختارهای سنتی عصرقاجار بر عدم تداوم نخستین احزاب سیاسی ایران [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • پروین، خیرالله جستاری در کارآمدی برنامه ریزی توسعه با رویکرد آسیب شناسی و شناخت جایگاه حقوقی آن [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 323-341]
 • پروین، خیرالله آسیب شناسی سیاست های شورای حقوق بشر در خاورمیانه و ایران [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 93-112]
 • پروین، خیرالله اثرات تحریم‌ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • پروین، خیرالله بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • پیشگاه‌ هادیان، حمید توصیف طرح تحول نظام سلامت از منظر فرآیند سیاست گذاری (نظریه مرحله ای) [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • پیله وری، نازنین بررسی عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت سازمانی در بخش عمومی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • پیمانی زاده، حسین آزمون برازش مدل راهبردی توسعه ورزش های پایه بر مبنای سیاست های کلان ورزشی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • پورخاقان، زینب تعهدات دولت‌ها در نظام عدم اشاعه و قلمرو اجرایی آنها در خلع سلاح [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 295-311]
 • پورملایی، روح الله واکاوی نقش فرهنگ ناسالم سیاسی (خرافه گرایی و تقدیرگرایی) بر توسعه نیافتگی عصر قاجار تا پیش از مشروطه [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 117-142]
 • پولادی، سهیلا تاثیر بحران اوکراین بر روسیه، با تمرکز بر اهمیت ژئوپلیتیک اوکراین بر روسیه پس از فروپاشی شوروی تا سال2018 [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 211-239]
 • پولادی، کمال عدالت به مثابه برابری اجتماعی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 343-363]
 • پولادی، کمال واکاوی اندیشه های سیاسی مبتنی بر ایدئولوژی زدگی از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 349-369]

ت

 • ترابی، قاسم نقش روشنفکران ایرانی نسل سوم در شکل‌گیری ایدئولوژی انقلابی انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 347-382]
 • ترابی، قاسم واکاوی دلایل دگردیسی راهبردهای امریکا به تحولات خاورمیانه در دوره اوباما [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 85-111]
 • ترابی، قاسم تاثیرات گفتمان وهابی و اخوانی بر تحولات لیبی بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱9 [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 69-89]
 • تفضلی، حسین توصیف طرح تحول نظام سلامت از منظر فرآیند سیاست گذاری (نظریه مرحله ای) [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • تفویضی، حسین بررسی نظریه عوض در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلستان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 281-306]

ج

 • جانی‌پور، کرم بررسی جرم شناختی اعتراض، آشوب و شورش با نگاهی به جایگاه آنها از منظر حقوقی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • جاودانی مقدم، مهدی بررسی تقابل ناتو و پیمان شانگهای در خلیج‌ فارس [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 375-393]
 • جرفی، عبدالامیر بررسی شناخت ازمنظر قرآن و مکتب لیبرالیسم (مطالعه موردی کارل پوپر) [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 289-304]
 • جعفری، شقایق بررسی مصادیق تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت و وضعیت حقوقی آنها [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 187-207]
 • جعفری، فرشید بررسی تصمیم گیری سیاست هسته ای دولت نهم و دهم با استفاده از منظر مدل پیوستگی (جیمز روزنا) [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 91-114]
 • جعفری، محمد جواد ضرورت و تأثیر جرم انگاری مخاصمات مسلحانه داخلی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 395-412]
 • جعفری پایبندی، سید فرشید اهمیّت و جایگاه نقش هوّیت در توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با منطقه آسیای میانه براساس رهیافت سازه‌انگاری [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 225-247]
 • جلالی، محمود خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه بین المللی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 365-382]
 • جلالیان، عسکر بررسی نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 25-49]
 • جلیلوند، محسن تحول اقتصاد سیاسی بین الملل [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-22]
 • جمادی، محمد تعهدات دولت‌ها در نظام عدم اشاعه و قلمرو اجرایی آنها در خلع سلاح [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 295-311]
 • جمشیدی نوید، بابک بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت هزینه بر عملکرد سازمانی شرکت ها [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 71-99]
 • جهانگیری، سعید بررسی تاثیرات کرونا بر سیاست خارجی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-24]
 • جوزانی کهن، شایان سیاست خارجی تهاجمی بوش و موازنه مجدد اوباما در منطقه آسیای شرقی؛ تفاوت تاکتیکی یا تشایه راهبردی؟ [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 1-31]
 • جوزانی کهن، شاهین سیاست خارجی تهاجمی بوش و موازنه مجدد اوباما در منطقه آسیای شرقی؛ تفاوت تاکتیکی یا تشایه راهبردی؟ [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 1-31]

چ

 • چراغی، کیومرث آسیب‌شناسی سیاست های اقتصادی دولت در نظام آموزش عالی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 191-210]
 • چمنی مقدم، مصطفی ملی گرایی و جنبش زنان در مصر1914-1953 [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 353-373]

ح

 • حاتمی، مهدی ضرورت و تأثیر جرم انگاری مخاصمات مسلحانه داخلی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 395-412]
 • حاجی ده آبادی، محمد علی بررسی جرم شناختی تأمین مالی تروریسم [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 157-179]
 • حاجی محمد، انسیه نقش حقوق مالکیت معنوی در رونق اقتصادی و تجارت بین‌الملل کشورهای درحال‌توسعه [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 129-145]
 • حاجی مینه، رحمت بررسی نظام حزبی در اقلیم کردستان عراق از منظر جامعه منشوری فردریگز [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 169-190]
 • حاجی مینه، رحمت جایگاه بندر چابهار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 73-92]
 • حجازی، سید ناصر تبیین جامعه شناختی و سیاسی عوامل موثر بر خیانت زن به مرد در خانواده [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • حیدری، فرزاد مبانی مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت در حقوق مالی اشخاص [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • حیدرپور، ماشاءالله ارزیابی رویکردهای لیبرالیستی در مواجهه با معضلات زیست محیطی جهانی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 143-168]
 • حیدرپور، ماشاالله بررسی تقابل ناتو و پیمان شانگهای در خلیج‌ فارس [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 375-393]
 • حیدری کیا، عزیز بررسی ساختار اقتصادی استان خوزستان با تأکید بر نقش درآمدهای نفتی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 371-403]
 • حسنی، میرزا محمد ملی گرایی و جنبش زنان در مصر1914-1953 [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 353-373]
 • حسینی، سید عیسی نوآورهای آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر قلمرو حقوق متهمان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 329-351]
 • حسینی، سیدعلیرضا نقش دولت رفاه در تأمین رفاه شهروندان [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 273-293]
 • حسینی، سید محمد رابطه مجازات جرم قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان‌گردان با مولفه امید به آینده در امنیت اجتماعی از منظر قضات در ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: قضات دادگستری استان تهران) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 51-70]
 • حسینی، سید محمد رابطه مجازات جرم قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان‌گردان با مولفه هماهنگی نهاد های ذیربط در امنیت اجتماعی از منظر قضات در ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • حسینی، سید مرتضی رابطه مجازات جرم قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان‌گردان با مولفه امید به آینده در امنیت اجتماعی از منظر قضات در ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: قضات دادگستری استان تهران) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 51-70]
 • حسینی، سید مرتضی رابطه مجازات جرم قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان‌گردان با مولفه هماهنگی نهاد های ذیربط در امنیت اجتماعی از منظر قضات در ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • حسین آبادی، مهدیه منع تبعیض جنسیتی اشتغال زنان درحقوق ایران (مطالعه موردی زنان منطقه ۱۴ تهران) [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • حسنی فر، عبدالرحمن بررسی تأثیر توسعه سیاسی بر حکمرانی خوب بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 135-160]
 • حقیقی، علی محمد تأثیر بسیج اساتید بر نخبه پروری سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه های شیراز) [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 51-67]
 • حقیقی، علی محمد بررسی علل کاهش مشارکت سیاسی در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • حقیقت، حمیدرضا بررسی شناخت ازمنظر قرآن و مکتب لیبرالیسم (مطالعه موردی کارل پوپر) [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 289-304]
 • حقیقتیان، منصور تبیین جامعه شناختی و سیاسی عوامل موثر بر خیانت زن به مرد در خانواده [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • حکیم، سید مجتبی بررسی حقوق شهروندی با تاکید بر آزادی بیان در فقه و حقوق [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • حمدی، نیلوفر بررسی سیاست خارجی ترکیه و تهدیدات امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران ( از سال 2002 تا سال 2013 ) [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]

خ

 • خانی، مریم بررسی اعتبار تحریم های جمهوری اسلامی ایران در قلمرو قوانین حاکمیت فرا سرزمینی آمریکا [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 335-351]
 • خسروی، محمد علی توصیف طرح تحول نظام سلامت از منظر فرآیند سیاست گذاری (نظریه مرحله ای) [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • خلیل پور گرگانی، مجید بررسی تطبیقی رویکردهای حقوقی ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و ایران نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از رویه های ضدرقابتی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • خندانی، سید پدرام بررسی نظریه عوض در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلستان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 281-306]
 • خنیفر، حسین واکاوی مساله برداشت اعضا از مرده مغزی، از نظرگاه فقه و حقوق [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 435-458]
 • خوشخطی، مهدی تاثیر ساختارهای سنتی عصرقاجار بر عدم تداوم نخستین احزاب سیاسی ایران [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • خوش خطی، مهدی بررسی سیاستگذاری دولت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد اداری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 163-185]

د

 • دانشفرد، کرم علی بررسی تاثیر تفکر انتقادی با رویکرد رفتار سیاسی و سیاست های عمومی دولت بر ارتقاء سلامت سازمانی در بانکهای دولتی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • دانشور، صادق تاثیرات گفتمان وهابی و اخوانی بر تحولات لیبی بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱9 [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 69-89]
 • داودی، رسول نگاهی بر سیاستگذاری کلان آموزشی در کشور(مطالعه موردی: اشتراک‌گذاری دانش بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 225-236]
 • داودی، علی اصغر مبانی معرفتی و مختصات تاریخی پارادایم نوگرایی دینی در ایران [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 47-71]
 • داوودی، علی اصغر تأثیر نوگرایی دینی بر درک مفهوم ماهیت قرآن در اندیشه نصر حامد ابوزید [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 273-293]
 • درویش، جواد تبیین جامعه شناختی و سیاسی عوامل موثر بر خیانت زن به مرد در خانواده [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • دهشیری، محمدرضا سیاست خارجی تهاجمی بوش و موازنه مجدد اوباما در منطقه آسیای شرقی؛ تفاوت تاکتیکی یا تشایه راهبردی؟ [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 1-31]

ذ

 • ذاکریان، مهدی به حاشیه‌راندگی، پیوست در فرهنگ راهبردی و شکل‌گیری بلوک تاریخی- تمدنی شرق در نظام بین‌الملل [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 229-248]
 • ذوالقدر، مالک بررسی تصمیم گیری سیاست هسته ای دولت نهم و دهم با استفاده از منظر مدل پیوستگی (جیمز روزنا) [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 91-114]

ر

 • رادمهر، غلامرضا نقش دولت رفاه در تأمین رفاه شهروندان [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 273-293]
 • رازانی، احسان تهدیدات اساسی در صلح و امنیت بین الملل [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 147-160]
 • راسخ، کرامت الله تأثیر سیاست اسکان اجباری عشایر بر ساختار اجتماعی قوم لر استان کهگیلویه و بویراحمد در عصر پهلوی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 205-224]
 • راعی، مسعود جایگاه سازمان های غیر دولتی در سیاست های تقنینی و قضایی مواد مخدر [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 299-322]
 • رامشینی، رامش آزمون برازش مدل راهبردی توسعه ورزش های پایه بر مبنای سیاست های کلان ورزشی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • ربانی موسویان، سید علی میانجیگری سازمانی در فرآیند صلح ایرلند شمالی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 405-425]
 • رجبی، مجیدرضا دلایل روانشناختی امتناع نظام مشروطیت در سلطنت پهلوی‌ [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 295-316]
 • رجب زاده اصطهباناتی، علیرضا ضمان ناشی از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • رحمانی، سمیه قصد در حقوق ایران و انگلیس [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 419-434]
 • رحمانی خلیلی، احسان توصیف فرار مالیاتی در ایران از منظر جامعه شناسی سیاسی(مورد مطالعه شهر تهران) [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 317-330]
 • رحمدل، منصور نقش و تکالیف حکومت های محلی در مناطق جرم خیز [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 181-202]
 • رستمی، عبادالله اثر تفویض اختیار زمان اجرای تعهد به متعهد در حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 121-155]
 • رستمی، ولی بررسی تطبیقی خلأهای قانونی در حوزه سند رسمی ‌در ایران و ترکیه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 241-264]
 • رستم آقایی، علی رضا تحلیل فرهنگ استراتژیک روسیه و ایران در برقراری روابط استراتژیک2000-2018 [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • رشید آذرپور، آزاد بررسی تطبیقی آثار زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل در حقوق ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 459-471]
 • رضایی، علیرضا واکاوی دلایل دگردیسی راهبردهای امریکا به تحولات خاورمیانه در دوره اوباما [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 85-111]
 • رضایی، محمدتقی انتقال موضوع بین المللی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • رضوانی راد، محمد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و نقش آن در تحولات مهم بین الملل [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 331-348]
 • رمضانی، احمد بررسی سن رشد جزایی اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 265-279]
 • رنجبر، احمد بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • رنجبر، محمد حسین بررسی ویژگی های تقلب در صورت های مالی و تاثیر آن در سیاست های جامعه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 101-120]
 • رنجبری، ابوالفضل سازوکار ماهیت و صلاحیت های شورای عالی امنّیت ملّی با تاکید بر تصمیمات مربوط به فعالیت های هسته ای [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 201-227]
 • رنجبری، ابوالفضل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و نقش آن در تحولات مهم بین الملل [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 331-348]
 • ره انجام، حمیده بررسی مصادیق تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت و وضعیت حقوقی آنها [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 187-207]
 • رهبر فرش پیرا، ناصر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و نقش آن در تحولات مهم بین الملل [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 331-348]
 • روان بد، امین بررسی علل کاهش مشارکت سیاسی در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • رئیسی، لیلا جایگاه سازمان های غیر دولتی در سیاست های تقنینی و قضایی مواد مخدر [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 299-322]
 • رئیسی، لیلا خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه بین المللی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 365-382]
 • رئیسی دزکی، لیلا تعهدات دولت‌ها در نظام عدم اشاعه و قلمرو اجرایی آنها در خلع سلاح [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 295-311]

ز

 • زارع، ابراهیم بررسی شناخت ازمنظر قرآن و مکتب لیبرالیسم (مطالعه موردی کارل پوپر) [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 289-304]
 • زارعی، غفار تأثیر بسیج اساتید بر نخبه پروری سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه های شیراز) [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 51-67]
 • زارع میرک آباد، علیرضا واکاوی مساله برداشت اعضا از مرده مغزی، از نظرگاه فقه و حقوق [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 435-458]
 • زاهدی، عبدالوحید رابطه مجازات جرم قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان‌گردان با مولفه امید به آینده در امنیت اجتماعی از منظر قضات در ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: قضات دادگستری استان تهران) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 51-70]
 • زاهدی، عبدالوحید رابطه مجازات جرم قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان‌گردان با مولفه هماهنگی نهاد های ذیربط در امنیت اجتماعی از منظر قضات در ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • زاهدمنش، شروین ضمان ناشی از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • زرگر، افشین جمهوری اسلامی و سرمایه اجتماعی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 25-45]

س

 • ساعی، احمد موانع تحقق اقتدارگرایی بروکراتیک در دوران پهلوی اول [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 63-87]
 • ساعی ارسی، ایرج توصیف فرار مالیاتی در ایران از منظر جامعه شناسی سیاسی(مورد مطالعه شهر تهران) [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 317-330]
 • سامع نصایح، حسن تاثیر بنیادگرایی اسلامی بر روابط ایران و پاکستان(2020-1991) بر پایه نظریه سازه انگاری [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 115-133]
 • سبزعلی پور، فرشاد سیاستگذاری استراتژیک سرمایه انسانی و رابطه آن با بهبود عملکرد مالی در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش میانجی متغیر اقتضایی استراتژی بازار [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 383-402]
 • سید اسداله اطهری، سید اسداله اطهری شریعتی، معنویت و انسان رها شده در عصر جهانی شدن [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 45-67]
 • سید محمد اسدی نژاد، سید محمد اثر تفویض اختیار زمان اجرای تعهد به متعهد در حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 121-155]
 • سید نورالدین حیدری منش، سید نورالدین مطالعه تطبیقی سکوت قانون در نظام حقوقی ایران و کشورهای اسلامی (افغانستان، مصر و عربستان) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 383-403]
 • سراجی، مصطفی آسیب شناسی سیاست های شورای حقوق بشر در خاورمیانه و ایران [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 93-112]
 • سراجی، مصطفی بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • سرحدی راد، میثم بررسی جایگاه انصاف در دادسرای طرفین اختلاف و میانجیگری منفعتی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 283-298]
 • سرفراز، عوض الله بررسی تاثیر تفکر انتقادی با رویکرد رفتار سیاسی و سیاست های عمومی دولت بر ارتقاء سلامت سازمانی در بانکهای دولتی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • سعدالدین، سیف الله ارزیابی نقش مدل ارزش افزوده اجتماعی در سیاست سبز و روابط بین‌الملل [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 209-224]
 • سلطانی، علیرضا آسیب‌شناسی سیاست های اقتصادی دولت در نظام آموزش عالی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 191-210]
 • سلیم، محمدنبی ملی گرایی و جنبش زنان در مصر1914-1953 [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 353-373]
 • سینایی، سیدعطاء الله تحزب در نگرش آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • سوری، عباس امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]

ش

 • شیاری، علی نقش پیشگامان فکری آذربایجان در بازتولید ایده ناسیونالیسم مدرن در ایران [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 249-272]
 • شاملو، باقر ارزیابی تطبیقی مجازات جرایم مواد مخدر و روانگردان در ایران و انگلستان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 383-408]
 • شاه بهرامی، داریوش واکاوی دلایل دگردیسی راهبردهای امریکا به تحولات خاورمیانه در دوره اوباما [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 85-111]
 • شیبت زاده، کامیار بررسی تطبیقی خلأهای قانونی در حوزه سند رسمی ‌در ایران و ترکیه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 241-264]
 • شیخ الاسلامی، عباس مطالعه تطبیقی سکوت قانون در نظام حقوقی ایران و کشورهای اسلامی (افغانستان، مصر و عربستان) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 383-403]
 • شیدائیان، مهدی مطالعه تطبیقی سکوت قانون در نظام حقوقی ایران و کشورهای اسلامی (افغانستان، مصر و عربستان) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 383-403]
 • شربتی، سیاوش اثر تفویض اختیار زمان اجرای تعهد به متعهد در حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 121-155]
 • شریعتی، حسین موانع تحقق اقتدارگرایی بروکراتیک در دوران پهلوی اول [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 63-87]
 • شریفی، علیرضا مبانی مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت در حقوق مالی اشخاص [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • ششگل، حمید بررسی بزه کلاهبرداری رایانه ای در قانون جرائم رایانه ای ایران و کنوانسیون جرائم سایبر [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 353-363]
 • شعبان نیا منصور، مهدی منع تبعیض جنسیتی اشتغال زنان درحقوق ایران (مطالعه موردی زنان منطقه ۱۴ تهران) [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • شفیع‌زاده، محمود بررسی جرم شناختی اعتراض، آشوب و شورش با نگاهی به جایگاه آنها از منظر حقوقی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • شفیعی سروستانی، اسماعیل تاثیر بنیادگرایی اسلامی بر روابط ایران و پاکستان(2020-1991) بر پایه نظریه سازه انگاری [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 115-133]
 • شفیعی لطف آبادی، شیدا نقش قومیت، جایگاه اجتماعی و مصرف رسانه افراد بر رفتار انتخاباتی اجتماعات چند قومیتی اقوام استان خراسان شمالی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 113-128]
 • شکری، علی نقش پیشگامان فکری آذربایجان در بازتولید ایده ناسیونالیسم مدرن در ایران [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 249-272]
 • شکربیگی، جهانشاه نقش روشنفکران ایرانی نسل سوم در شکل‌گیری ایدئولوژی انقلابی انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 347-382]
 • شمس، احمد بررسی تطبیقی سقط جنین در نظام کیفری ایران و سوئد [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • شمس ابراهیمی، حسن فاصله نظر و عمل در تحقق آرمان شهر اسلامی ایرانی با تاکید بر آموزش آن در مقطع متوسطه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 365-381]
 • شمسینی غیاثوند، حسن شریعتی، معنویت و انسان رها شده در عصر جهانی شدن [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 45-67]
 • شمسینی غیاثوند، حسن بررسی تاثیرات کرونا بر سیاست خارجی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-24]
 • شمسینی غیاثوند، حسن تاثیرات چالش های نئولیبرالیسم بر اندیشه سیاسی جان رالز [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 313-334]
 • شمسینی غیاثوند، حسن دگردیسی در نگرش جریان اصلاح‌طلب به لیبرالیسم فرهنگی- اجتماعی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 1-24]
 • شمسینی غیاثوند، حسن بررسی تطبیقی رابطه دین وسیاست دراندیشه کارل اشمیت و محمد مجتهد شبستری [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • شهابی، روح الله الگوی الهامی بوش و ترامپ در ملت سازی و ترویج دموکراسی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 133-161]
 • شهیدی، محمود تأثیر مصلحت سنجی های پدرانه دولتی مدرن در محدودسازی حیطه حقوق خصوصی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]

ص

 • صادقی، سیدحسین بررسی نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 25-49]
 • صادقی، محمد مبانی حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 263-282]
 • صادقی، محمد ضمان ناشی از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • صالحی نجف آبادی، عباس نقش روشنفکران ایرانی نسل سوم در شکل‌گیری ایدئولوژی انقلابی انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 347-382]
 • صالحی نجف آبادی، عباس تاثیرات گفتمان وهابی و اخوانی بر تحولات لیبی بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱9 [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 69-89]
 • صانعی، مسلم ارزیابی رویکردهای لیبرالیستی در مواجهه با معضلات زیست محیطی جهانی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 143-168]
 • صانعی، مهدیه جستاری در کارآمدی برنامه ریزی توسعه با رویکرد آسیب شناسی و شناخت جایگاه حقوقی آن [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 323-341]
 • صید، محمد توصیف فرار مالیاتی در ایران از منظر جامعه شناسی سیاسی(مورد مطالعه شهر تهران) [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 317-330]
 • صفایی، مریم سیاست جنایی حمایت از کودکان در معرض انحراف در اسناد بین المللی و در حقوق کیفری ایران [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 305-332]
 • صلاحی، سهراب اثرات تحریم‌ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]

ط

 • طارمی، علی اکبر جمهوری اسلامی و سرمایه اجتماعی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 25-45]
 • طاهری، ابوالقاسم موانع تحقق اقتدارگرایی بروکراتیک در دوران پهلوی اول [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 63-87]

ع

 • عابدینی، بیژن بررسی ویژگی های تقلب در صورت های مالی و تاثیر آن در سیاست های جامعه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 101-120]
 • عامرینیا، محمد باقر بررسی جرم شناختی اعتراض، آشوب و شورش با نگاهی به جایگاه آنها از منظر حقوقی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • عباسی، اصغر بی کیفری مجرمان بین المللی در اسناد بین المللی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 413-427]
 • عباسی، اصغر مطالعه تطبیقی بی کیفری بزهکاران در نظام کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 405-419]
 • عباسی اسفجیر، علی اصغر نقش قومیت، جایگاه اجتماعی و مصرف رسانه افراد بر رفتار انتخاباتی اجتماعات چند قومیتی اقوام استان خراسان شمالی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 113-128]
 • عباس‌زاده مرزبالی، مجید همزیستی تاریخی هویت ملی و هویت های قومی در ایران و ضرورت اتخاذ سیاست وحدت در کثرت در عصر کنونی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 249-271]
 • عباسی نصرآباد سفلی، عبدالرسول تأثیر سیاست اسکان اجباری عشایر بر ساختار اجتماعی قوم لر استان کهگیلویه و بویراحمد در عصر پهلوی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 205-224]
 • عبدالخانی، لنا بررسی ساختار اقتصادی استان خوزستان با تأکید بر نقش درآمدهای نفتی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 371-403]
 • عبدالخانی، لنا جایگاه نخبگان سیاسی بختیاری در وقوع انقلاب اسلامی و جایگاه آنان در ساختار قدرت در ایران پس از انقلاب [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • عبدالله پور، ارسلان بررسی نظام حزبی در اقلیم کردستان عراق از منظر جامعه منشوری فردریگز [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 169-190]
 • عبدالهی، اسماعیل سیاست جنایی حمایت از کودکان در معرض انحراف در اسناد بین المللی و در حقوق کیفری ایران [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 305-332]
 • عبدالهی دهکی، منوچهر بررسی تطبیقی رابطه دین وسیاست دراندیشه کارل اشمیت و محمد مجتهد شبستری [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • عبدی پور کشاورز، مهدی بررسی بزه کلاهبرداری رایانه ای در قانون جرائم رایانه ای ایران و کنوانسیون جرائم سایبر [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 353-363]
 • عدالت جو، تهمینه تاثیر جهانی‌شدن بر تحدید حاکمیت دولت در ایران از منظر حقوق عمومی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 183-203]
 • عرفانی، محمود بررسی ماهیت و آثار تحریم‌های اعمال شده علیه ایران با نگرشی بر زمینه‌های توسعه نفوذ لابی در نظام تصمیم ‌سازی آمریکا [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • عزیزی، جواد آسیب شناسی سیاست های شورای حقوق بشر در خاورمیانه و ایران [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 93-112]
 • عسگرخانی، ابومحمد موجبات پیدایش قوانین و مقررات بین المللی دولت ها در مقابله با تروریسم از منظر حقوق بین الملل [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 25-49]
 • عسگرخانی، ابومحمد نقش حقوق مالکیت معنوی در رونق اقتصادی و تجارت بین‌الملل کشورهای درحال‌توسعه [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 129-145]
 • عسگرخانی، ابومحمد بررسی ماهیت و آثار تحریم‌های اعمال شده علیه ایران با نگرشی بر زمینه‌های توسعه نفوذ لابی در نظام تصمیم ‌سازی آمریکا [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • عطاشنه، منصور نقش حقوق مالکیت معنوی در رونق اقتصادی و تجارت بین‌الملل کشورهای درحال‌توسعه [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 129-145]
 • عظیم زاده، شادی بررسی سن رشد جزایی اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 265-279]
 • علی حسینی عباسی، محمدرضا تحزب در نگرش آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • علیزاده ساروکلایی، رسول بررسی سیاستگذاری دولت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد اداری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 163-185]
 • علی مردانی، محمدرضا مشارکت سیاسی ایدئولوژیکی زنان در نیل به توسعه سیاسی در تاریخ معاصر ایران [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 435-451]
 • عماری، محسن ضرورت و تأثیر جرم انگاری مخاصمات مسلحانه داخلی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 395-412]
 • عیوض‌زاده اردبیلی، حسن اهمیّت و جایگاه نقش هوّیت در توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با منطقه آسیای میانه براساس رهیافت سازه‌انگاری [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 225-247]

غ

 • غریبی، احمد جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 69-83]
 • غفاری، علی نوسازی غربی و غرب گرایی از پیامدهای توسعه ایران (نشانه شناسی فیلم های دهه 40و 50) [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • غلامی، عبدالخالق بررسی تاثیر تفکر انتقادی با رویکرد رفتار سیاسی و سیاست های عمومی دولت بر ارتقاء سلامت سازمانی در بانکهای دولتی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]

ف

 • فاضلی، نقی ارزیابی نقش مدل ارزش افزوده اجتماعی در سیاست سبز و روابط بین‌الملل [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 209-224]
 • فرح بخش، مجتبی بررسی سن رشد جزایی اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 265-279]
 • فروتن، امیر رابطه مجازات جرم قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان‌گردان با مولفه امید به آینده در امنیت اجتماعی از منظر قضات در ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: قضات دادگستری استان تهران) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 51-70]
 • فروتن، امیر رابطه مجازات جرم قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان‌گردان با مولفه هماهنگی نهاد های ذیربط در امنیت اجتماعی از منظر قضات در ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • فیروز جاه، علی رحمانی نقش قومیت، جایگاه اجتماعی و مصرف رسانه افراد بر رفتار انتخاباتی اجتماعات چند قومیتی اقوام استان خراسان شمالی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 113-128]
 • فیضی، فاضل بررسی فرصت ها و چالش های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قبال جمهوری تاجیکستان طی سالهای (1397-1377) [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 403-418]
 • فقیهی، علی بررسی حقوق شهروندی با تاکید بر آزادی بیان در فقه و حقوق [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • فلاحی، احمد کاربرد نظریه اهداف کیفر در قانون مجازات اسلامی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • فلاح خاریکی، مهدی تحدیدمالکیت خصوصی برپایه منافع عمومی درحقوق ورویه قضایی ایران [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 409-433]
 • فلاح زاده، علی محمد امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • فلاحی سیف الدین، علی مبنای مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی در منظومه فکری آیت الله سید محمد باقر صدر [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 241-263]
 • فلاح نژاد، علی مبنای مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی در منظومه فکری آیت الله سید محمد باقر صدر [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 241-263]
 • فهیم دوین، حسن آزمون برازش مدل راهبردی توسعه ورزش های پایه بر مبنای سیاست های کلان ورزشی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]

ق

 • قاسمی، حمیدرضا بررسی سنّ مسئولیّت کیفری اطفال و عدالت حقوقی از منظر فقه و حقوق اسلامی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • قاسمی، حمید رضا قصد در حقوق ایران و انگلیس [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 419-434]
 • قائدی بارده، حجت الله اثرات تحریم‌ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • قائم پناه، صمد شریعتی، معنویت و انسان رها شده در عصر جهانی شدن [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 45-67]
 • قائم پناه، صمد دگردیسی در نگرش جریان اصلاح‌طلب به لیبرالیسم فرهنگی- اجتماعی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 1-24]
 • قائم پناه، صمد بررسی تطبیقی رابطه دین وسیاست دراندیشه کارل اشمیت و محمد مجتهد شبستری [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • قربانی، علی بررسی انتقادی دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 227-239]
 • قربانی، علی بی کیفری مجرمان بین المللی در اسناد بین المللی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 413-427]
 • قربانی، علی مطالعه تطبیقی بی کیفری بزهکاران در نظام کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 405-419]
 • قربان پور، علی سازوکار ماهیت و صلاحیت های شورای عالی امنّیت ملّی با تاکید بر تصمیمات مربوط به فعالیت های هسته ای [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 201-227]
 • قنبری، مهرداد بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت هزینه بر عملکرد سازمانی شرکت ها [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 71-99]
 • قنبرپور، بهنام بررسی تطبیقی رویکردهای حقوقی ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و ایران نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از رویه های ضدرقابتی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • قوام، عبدالعلی به حاشیه‌راندگی، پیوست در فرهنگ راهبردی و شکل‌گیری بلوک تاریخی- تمدنی شرق در نظام بین‌الملل [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 229-248]
 • قوام، عبدالعلی تحلیل فرهنگ استراتژیک روسیه و ایران در برقراری روابط استراتژیک2000-2018 [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]

ک

 • کیایی، عبداله بررسی حدود مسئولیت عامل زیان، ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران با نگرش بر حقوق انگلیس [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • کیاپاشا، عبدالعلی اهمیّت و جایگاه نقش هوّیت در توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با منطقه آسیای میانه براساس رهیافت سازه‌انگاری [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 225-247]
 • کاظمی‌مقدم، محمدمهدی انتقال موضوع بین المللی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • کامرانی، حسین بررسی ویژگی های تقلب در صورت های مالی و تاثیر آن در سیاست های جامعه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 101-120]
 • کیانی، داود ارزیابی رویکردهای لیبرالیستی در مواجهه با معضلات زیست محیطی جهانی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 143-168]
 • کردی کلاک، مهدی بررسی تقابل ناتو و پیمان شانگهای در خلیج‌ فارس [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 375-393]
 • کریمی، فتاح بررسی حدود مسئولیت عامل زیان، ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران با نگرش بر حقوق انگلیس [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • کریمی، مجیدرضا تأثیر سیاست اسکان اجباری عشایر بر ساختار اجتماعی قوم لر استان کهگیلویه و بویراحمد در عصر پهلوی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 205-224]
 • کریمیان، محمد تأثیر بسیج اساتید بر نخبه پروری سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه های شیراز) [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 51-67]
 • کریمی فرد، حسین تاثیر بحران اوکراین بر روسیه، با تمرکز بر اهمیت ژئوپلیتیک اوکراین بر روسیه پس از فروپاشی شوروی تا سال2018 [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 211-239]
 • کریمی فرد، حسین بررسی ساختار اقتصادی استان خوزستان با تأکید بر نقش درآمدهای نفتی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 371-403]
 • کریمی کتایونچه، یوسف تعیین نقاط قوت سیاست توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران براساس مدل swot [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • کشاورز، بهمن بررسی سیاستگذاری دولت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد اداری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 163-185]
 • کشاورز قاسم آباد، بهمن تاثیر ساختارهای سنتی عصرقاجار بر عدم تداوم نخستین احزاب سیاسی ایران [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • کشیشیان سیرکی، گارینه بررسی تطبیقی رابطه دانش و قدرت در اندیشه فلاسفه غرب تمدن اسلامی: (ابن باجه، ابن طفیل، ابن رشد) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 23-44]
 • کشیشیان سیرکی، گارینه بررسی تأثیر توسعه سیاسی بر حکمرانی خوب بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 135-160]
 • کمالی، نقی نگاهی بر سیاستگذاری کلان آموزشی در کشور(مطالعه موردی: اشتراک‌گذاری دانش بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 225-236]
 • کمالی پور، یحیی ارزیابی تطبیقی مجازات جرایم مواد مخدر و روانگردان در ایران و انگلستان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 383-408]
 • کهرازه، یاسر دیپلماسی اقتصادی و مناسبات استراتژیک توسعه ای ؛ نمونۀ هند [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 33-62]
 • کهرازه، یاسر جایگاه بندر چابهار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 73-92]
 • کوشا، جعفر نوآورهای آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر قلمرو حقوق متهمان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 329-351]

گ

 • گازرانی، سعید تأثیر نوگرایی دینی بر درک مفهوم ماهیت قرآن در اندیشه نصر حامد ابوزید [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 273-293]
 • گازرانی، سعید مبانی معرفتی و مختصات تاریخی پارادایم نوگرایی دینی در ایران [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 47-71]
 • گیلانی فر، قاسم کارکرد نهادهای امر به معروف و نهی از منکر در بستر تاریخ اسلام با تکیه بر احکام فقهی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • گلدوزیان، ایرج نوآورهای آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر قلمرو حقوق متهمان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 329-351]
 • گل محمدی، بابک تحدیدمالکیت خصوصی برپایه منافع عمومی درحقوق ورویه قضایی ایران [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 409-433]
 • گودرزی، مهناز نظم امنیتی منطقه ای در دوران پساداعش و موقعیت عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 89-116]

ل

 • لطفی زاده، ابوالفضل ارزیابی تطبیقی ناسیونالیسم تبارگرا و ناسیونالیسم مبتنی بر قرارداد با هویت سیاسی جمهوری اسلامی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 183-200]
 • لکورج، علی منصور بی کیفری مجرمان بین المللی در اسناد بین المللی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 413-427]

م

 • مالکی، جلیل نقش نظم عمومی در اجرای احکام خارجی از نظر حقوق انگلیس و ایران [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 161-181]
 • ماندگار، مصطفی رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • متقی، ابراهیم ارزیابی سیاست امنیت ملی آمریکا در جنوب غرب آسیا [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 1-23]
 • مجتهدی، محمد رضا نقش نظم عمومی در اجرای احکام خارجی از نظر حقوق انگلیس و ایران [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 161-181]
 • محدث شکوری گنجوی، ژیلا تاثیر جهانی‌شدن بر تحدید حاکمیت دولت در ایران از منظر حقوق عمومی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 183-203]
 • محرم نژاد، شعبان ارزیابی تطبیقی ناسیونالیسم تبارگرا و ناسیونالیسم مبتنی بر قرارداد با هویت سیاسی جمهوری اسلامی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 183-200]
 • محسنی، علی تعیین نقاط قوت سیاست توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران براساس مدل swot [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • محقق نیا، حامد جایگاه نخبگان سیاسی بختیاری در وقوع انقلاب اسلامی و جایگاه آنان در ساختار قدرت در ایران پس از انقلاب [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • محمدی، اسفندیار سیاستگذاری استراتژیک سرمایه انسانی و رابطه آن با بهبود عملکرد مالی در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش میانجی متغیر اقتضایی استراتژی بازار [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 383-402]
 • محمدی، شهرام کاربرد نظریه اهداف کیفر در قانون مجازات اسلامی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • محمدی پور، رحمت اله سیاستگذاری استراتژیک سرمایه انسانی و رابطه آن با بهبود عملکرد مالی در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش میانجی متغیر اقتضایی استراتژی بازار [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 383-402]
 • مرادی، حسن مقایسه تطبیقی نهاد قانونگذاری در ایران و فرانسه [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 161-182]
 • مرادی، عباس بررسی سیاستگذاری دولت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد اداری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 163-185]
 • مرادی، عباس ارزیابی تطبیقی ناسیونالیسم تبارگرا و ناسیونالیسم مبتنی بر قرارداد با هویت سیاسی جمهوری اسلامی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 183-200]
 • مرادی، علیرضا دلایل روانشناختی امتناع نظام مشروطیت در سلطنت پهلوی‌ [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 295-316]
 • مرادی، مریم موجبات پیدایش قوانین و مقررات بین المللی دولت ها در مقابله با تروریسم از منظر حقوق بین الملل [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 25-49]
 • میرترابی، سعید بررسی سیاست خارجی ترکیه و تهدیدات امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران ( از سال 2002 تا سال 2013 ) [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • مرتضی ناجی زاده زواره، مرتضی نقش و تکالیف حکومت های محلی در مناطق جرم خیز [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 181-202]
 • مرتضوی، سید حسین بررسی تصمیم گیری سیاست هسته ای دولت نهم و دهم با استفاده از منظر مدل پیوستگی (جیمز روزنا) [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 91-114]
 • مرتضوی اصل، خدایار تحزب در نگرش آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • میرسپاسی، ناصر بررسی عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت سازمانی در بخش عمومی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • مرکز مالمیری، احمد امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • میر کوشش، امیر هوشنگ تهدیدات اساسی در صلح و امنیت بین الملل [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 147-160]
 • میرهادی، پیمان تأثیر مصلحت سنجی های پدرانه دولتی مدرن در محدودسازی حیطه حقوق خصوصی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • مروتی، حمید بررسی تطبیقی سقط جنین در نظام کیفری ایران و سوئد [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • مسعود، علیرضا به حاشیه‌راندگی، پیوست در فرهنگ راهبردی و شکل‌گیری بلوک تاریخی- تمدنی شرق در نظام بین‌الملل [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 229-248]
 • مشهدی زاده، علیرضا بررسی تطبیقی فرایند محرمانگی داوری و استثنائات قاعده [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 237-262]
 • مشهدی زاده، علیرضا بررسی روش های حل و فصل اختلافات در قرارداد های پیمانکاری با مطالعه تطبیقی در فیدیک [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • مطلبی، مسعود مبنای مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی در منظومه فکری آیت الله سید محمد باقر صدر [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 241-263]
 • مطلبی، مسعود تاثیر فرهنگ ایرانی بر توسعه سیاسی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 113-131]
 • مطلبی، مسعود سیاست‌گذاری فرهنگی و تأثیر آن بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی صنعت سینما [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 307-327]
 • مظهری، محمد سازوکار ماهیت و صلاحیت های شورای عالی امنّیت ملّی با تاکید بر تصمیمات مربوط به فعالیت های هسته ای [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 201-227]
 • معروفی، زهرا میانجیگری سازمانی در فرآیند صلح ایرلند شمالی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 405-425]
 • معشوری، علیرضا الگوی الهامی بوش و ترامپ در ملت سازی و ترویج دموکراسی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 133-161]
 • معصومی، مهتاب بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • مفتخری، حسین دلایل روانشناختی امتناع نظام مشروطیت در سلطنت پهلوی‌ [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 295-316]
 • ملکشاهی، مجتبی بررسی تأثیر توسعه سیاسی بر حکمرانی خوب بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 135-160]
 • منجزی، کیومرث کاربرد نظریه اهداف کیفر در قانون مجازات اسلامی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • منصوری، سعید بررسی تطبیقی سقط جنین در نظام کیفری ایران و سوئد [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • منصورلکورج، علی مطالعه تطبیقی بی کیفری بزهکاران در نظام کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 405-419]
 • منصورلکورج، علی مطالعه تطبیقی جرم اختلاس در نظام کیفری ایران و لبنان [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 461-481]
 • مهدی پور، نجف جایگاه نخبگان سیاسی بختیاری در وقوع انقلاب اسلامی و جایگاه آنان در ساختار قدرت در ایران پس از انقلاب [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • مهری، علی بررسی تطبیقی فرایند محرمانگی داوری و استثنائات قاعده [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 237-262]
 • مهری، علی بررسی روش های حل و فصل اختلافات در قرارداد های پیمانکاری با مطالعه تطبیقی در فیدیک [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • مهربان، منیره نگاهی بر سیاستگذاری کلان آموزشی در کشور(مطالعه موردی: اشتراک‌گذاری دانش بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 225-236]
 • مؤذن، بهمن بررسی عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت سازمانی در بخش عمومی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • موسی پسندی، علی اصغر عدالت به مثابه برابری اجتماعی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 343-363]
 • موسی نژاد، سامان سیاستگذاری استراتژیک سرمایه انسانی و رابطه آن با بهبود عملکرد مالی در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش میانجی متغیر اقتضایی استراتژی بازار [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 383-402]
 • موسوی، سیدعلی مطالعه تطبیقی جرم اختلاس در نظام کیفری ایران و لبنان [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 461-481]
 • موسوی، سید محمدرضا تاثیر فرهنگ ایرانی بر توسعه سیاسی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 113-131]
 • موغلی، اسماعیل بررسی ماهیت و آثار تحریم‌های اعمال شده علیه ایران با نگرشی بر زمینه‌های توسعه نفوذ لابی در نظام تصمیم ‌سازی آمریکا [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • مولودی، محمد مبانی مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت در حقوق مالی اشخاص [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • مومنی، مهدی مکانیزم و مصادیق بازنگری در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ( ICC) [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 265-288]

ن

 • نادمی، آرش بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت هزینه بر عملکرد سازمانی شرکت ها [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 71-99]
 • نیازی، ابراهیم تاثیرات چالش های نئولیبرالیسم بر اندیشه سیاسی جان رالز [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 313-334]
 • ناظمی اشنی، محمدحسین نقش دولت رفاه در تأمین رفاه شهروندان [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 273-293]
 • نجف بیگی، رضا بررسی عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت سازمانی در بخش عمومی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • نجفی جویباری، خورشید شریعتی، معنویت و انسان رها شده در عصر جهانی شدن [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 45-67]
 • نجم الساداتی یزدی، سیدمسعود مقایسه تطبیقی نهاد قانونگذاری در ایران و فرانسه [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 161-182]
 • نصر، مهدی ارزیابی سیاست امنیت ملی آمریکا در جنوب غرب آسیا [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 1-23]
 • نظری، علی اشرف واکاوی اندیشه های سیاسی مبتنی بر ایدئولوژی زدگی از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 349-369]
 • نقیب زاده، احمد تحلیل فرهنگ استراتژیک روسیه و ایران در برقراری روابط استراتژیک2000-2018 [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • نیک نژاد، جواد بررسی تطبیقی رویکردهای حقوقی ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و ایران نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از رویه های ضدرقابتی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • نیکو، بهنام سیاست جنایی حمایت از کودکان در معرض انحراف در اسناد بین المللی و در حقوق کیفری ایران [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 305-332]
 • نوجوان، صمد واکاوی تاثیر امنیتی کردن در شناسائی، تصمیم گیری و ارزیابی فرآیند سیاست گذاری عمومی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • نویدی نیا، فرزاد نظم امنیتی منطقه ای در دوران پساداعش و موقعیت عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 89-116]
 • نوذری، حسینعلی جمهوری اسلامی و سرمایه اجتماعی [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 25-45]

و

 • واعظ، نفیسه تاثیر بنیادگرایی اسلامی بر روابط ایران و پاکستان(2020-1991) بر پایه نظریه سازه انگاری [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 115-133]
 • وثوقی، توحید نقش و تکالیف حکومت های محلی در مناطق جرم خیز [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 181-202]
 • وزیری، وحید بررسی جرم شناختی تأمین مالی تروریسم [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 157-179]

ه

 • هاتفی، مریم بررسی اعتبار تحریم های جمهوری اسلامی ایران در قلمرو قوانین حاکمیت فرا سرزمینی آمریکا [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 335-351]
 • هاشمی‌مقدم، سیدشمس‌الدین فاصله نظر و عمل در تحقق آرمان شهر اسلامی ایرانی با تاکید بر آموزش آن در مقطع متوسطه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 365-381]
 • هرندی، محمد جعفر کارکرد نهادهای امر به معروف و نهی از منکر در بستر تاریخ اسلام با تکیه بر احکام فقهی [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • همتی، فتحعلی بررسی علل کاهش مشارکت سیاسی در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]
 • همتی، محسن ارزیابی نقش مدل ارزش افزوده اجتماعی در سیاست سبز و روابط بین‌الملل [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 209-224]
 • همتی، نصرت الله توصیف طرح تحول نظام سلامت از منظر فرآیند سیاست گذاری (نظریه مرحله ای) [دوره 12، شماره 48، 1400، صفحه 1-25]

ی

 • یعقوبیان، شیرمحمد بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت هزینه بر عملکرد سازمانی شرکت ها [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 71-99]
 • یوسفی، بهرام تاثیر بحران اوکراین بر روسیه، با تمرکز بر اهمیت ژئوپلیتیک اوکراین بر روسیه پس از فروپاشی شوروی تا سال2018 [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 211-239]
 • یوسفی، بهرام الگوی الهامی بوش و ترامپ در ملت سازی و ترویج دموکراسی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 133-161]
 • یوسفی، سهیلا مکانیزم و مصادیق بازنگری در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ( ICC) [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 265-288]
 • یوسفی جویباری، محمد نقش پیشگامان فکری آذربایجان در بازتولید ایده ناسیونالیسم مدرن در ایران [دوره 12، شماره 47، 1400، صفحه 249-272]