نقشNgo ها (سازمان های مردم نهاد) در حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران: نویسنده مسئول

2 دکتری علوم سیاسی (اندیشه سیاسی)، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

چکیده

تعاملات بین مفاهیم جهانی شدن، جامعه مدنی جهانی، حکومت داری و حقوق بین الملل مسائل پیچیده ای را در مورد ساختارهای زیربنایی حقوق بین الملل ایجاد می کند که اگر بخواهند در درک جدید از حاکمیت و حقوق بین الملل استفاده شوند، نیاز به بررسی بیشتر دارند. این مقاله حضور و پتانسیل سازمان‌های غیردولتی(NGOs) را در حقوق بین‌الملل و چالشی را که این امر برای درک تثبیت شده حقوق بین‌الملل ایجاد می‌کند، بررسی می‌کند. این مقاله استدلال می‌کند که در نتیجه، ساختارها و فرآیندهای موجود حقوق بین‌الملل در تلاش هستند تا با تنوع بازیگران جامعه مدنی جهانی که در حال ظهور هستند، سازگار شوند. بر این اساس این مقاله به ­صورت مروری و با بررسی مقالات و مطالعات مشابه صورت گرفته به بررسی نقشNgo ها در حقوق بین الملل پرداخته است و نشان داد که اگرچه سازمان‌های غیردولتی مردم نهاد توانایی قانونی برای انعقاد معاهدات بین‌المللی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of NGOs in International law

نویسندگان [English]

  • Hassan Shamsini Ghiasvand 1
  • Majid Norozi kholaki 2
1 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
2 PhD in Political Science (Political Thought), Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran