تبیین نقش سیاستگذاری دولت ها درایجاد وفاداری کارکنان سازمان های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی (رفتار سازمانی)، واحد قزوین، دانشگاه آزاداسلامی، قزوین، ایران

2 استادیارگروه مدیریت، واحد تاکستان، دانشگاه آزاداسلامی، قزوین، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاداسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف از این مقاله بررسی نقش سیاست های حاکمیتی درسازمان های دولتی ایران است به صورتی که در حوزه های مختلف فردی، شغلی و سازمانی منجر به پرورش وفاداری کارکنان گردد.
در بخش اول به منظور ارائه الگویی جامع از روش پژوهشی کیفی فراترکیب استفاده شد. تعدادی از صاحب نظران دانشگاهی و مدیران دولتی به صورت هدفمند نمونه گیری شد  و با شناسایی مقولات، مفاهیم وکدها الگوی اولیه پژوهش شکل گرفت. در بخش دوم با ارزیابی روایی محتوا و نظرهای خٌبرگان به منظور کاربردی کردن الگو در سازمان های دولتی تعداد ۲۹۲ پرسشنامه (نمونه گیری طبقه بندی) میان کارکنان ستادی استان قزوین توزیع شد. بررسی و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفت.براساس نتایج، ایجاد رابطه بین مفاهیم روان شناختی با ابعاد، مولفه ها و مقوله های شخصی، شغلی و سازمانی می تواند به سیاست گذاران در بهسازی وفاداری کارکنان نقش بالایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها