پیامدهای سیاسی و اجتماعی موثر بر رضایتمندی جانبازان حقوق ‌بگیر بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی(اقتصادی و توسعه)، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیارگرو ه پزشکی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی،‌‌‌‌ واحد یادگار امام خمینی(ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرری، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، ‌‌واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

5 استاد گروه جامعه شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

رضایتمندی یکی از موضوعات محوری حکمرانی بخصوص در هزاره سوم شناخته می شود. در عصر جهانی شدن حکمرانی مطلوب بعنوان بهترین شیوه حکومت داری شناخته می شود، که حکمرانی مطلوب با توجه به شاخص های آن همچون عدالت، شفافیت و برابری بنیاد رضایتمندی شهروندان را شکل می دهد. بنابراین رضایت شهروندان از همه عرصه ها بیانگر مشروعیت یک نظام سیاسی شناخته می شود. پژوهش حاضر درصدد بررسی مهمترین عوامل موثر بر رضایتمندی جانبازان حقوق بگیر بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران می‌باشد. با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی به شناسایی این عوامل پرداخته شد. جامعه آماری شامل کلیه جانبازان حقوق بگیر از بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران می‌‌باشد که از این میان 210 نفر به روش تصادفی و با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و پرسشنامه‌ای با 44 سوال طراحی و روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (96/0) بررسی شد.

کلیدواژه‌ها