بررسی تاثیر تفکر انتقادی با رویکرد رفتار سیاسی و سیاست های عمومی دولت بر ارتقاء سلامت سازمانی در بانکهای دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی،یاسوج، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علوم تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی،یاسوج، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر تفکر انتقادی بر ارتقاء سلامت اداری است. در بخش کیفی از روش دلفی و در بخش کمی از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. در رویکرد دلفی نظرات 12 نفر از روسای شعب مختلف بانکهای ملی و سپه شهر اصفهان از طریق مصاحبه جمع آوری و پس از تجزیه و تحلیل، 33 متغیر در قالب 6 مقوله اصلی جستجوگری و حقایق، آزاد اندیشی، تحلیل گری، نظام مندی، اعتماد به توانایی خود و کنجکاوی بر ارتقا نظام سلامت اداری تعیین گردید. کلیه سازه­ها دارای روایی و پایایی لازم و همچنین هر 6 متغیر اصلی بر ارتقا سلامت نظام اداری موثر می­باشند. در نهایت می­توان بیان نمود که مدیران سازمانی باید 6 متغیر به دست آمده در این پژوهش را به عنوان متغیرهایی که قابلیت ارتقا سلامت اداری را در بانکهای دولتی شهر اصفهان دارند، مد نظر قرار دهند. 

کلیدواژه‌ها