مبانی مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت در حقوق مالی اشخاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج ،دانشگاه آزاداسلامی، سنندج ، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور سقز، سقز، کردستان، ایران

3 استادیارگروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

اصولاً ضررهای ناشی از مجاورت از زندگی اجتماعی، تفکیک‌ناپذیرند وتاحد عرفی قابل‌تحمل می‌باشند. حقوق اموال از راههای مختلفی (حق ارتفاق، تکالیف قانونی همسایه‌ها) تلاش نموده است روابط همسایگی را تنظیم نماید؛ اما درصورتی‌که مزاحمت همسایه زیانی به بار آورد مسئله جبران مطرح می‌شود. دربسیاری از موارد هیچ‌گونه قصد منفی یا استفاده تقصیر آمیز در اجرای حق قابل‌اثبات نیست در این حال بر چه مبنایی باید زیان وارده به همسایه را جبران کرد؟ در حقوق اسلامی مبانی مختلفی جهت جبران زیان ابرازشده است. با بررسی موضوع به روش تحلیلی – توصیفی این نتیجه حاصل‌شده است در تمامی موارد با صدق عرفی انتساب اضرار به فاعل زیان بر مبنای قاعده لا ضرر باید زیان وارده را جبران نمود.

کلیدواژه‌ها