آزمون برازش مدل راهبردی توسعه ورزش های پایه بر مبنای سیاست های کلان ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 دانشیار مدیریت ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 استادیارگروه تربیت بدنی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

آزمون برازش مدل راهبردی توسعه ورزش های پایه بود. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ داده ها از نوع کمی و به لحاظ روش آنالیز داده ها از نوع توصیفی- همبستگی بود که جمع آوری داده ها به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران باشگاه ها، مربیان و ورزشکاران کلیه رده های سنی تیم های استان در ورزش های پایه برابر با 333 نفر می باشند. نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد 181 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. گردآوری داده ها از پرسشنامه 63 عبارتی محقق ساخته، دارای 2 بعد (راهبردهای سازمانی و فراسازمانی) و در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. بررسی روایی سازه ابزار از روایی همگرا و واگرا و بررسی پایایی ابزار از ضرایب آلفای کرونباخ و گاتمن استفاده شد. آنالیز داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS  و LISREL استفاده شد. ارزیابی کلی مدل راهبردهای توسعه ورزش های پایه دارای برازش قوی و مطلوب است. میانگین رتبه ها از بین مولفه های راهبردهای سازمانی، راهبرد سخت افزاری در رتبه اول و از راهبردهای فراسازمانی، راهبرد رسانه ای رتبه اول را در توسعه ورزش های پایه دارا بود که می تواند مسئولین مربوطه را در جهت توسعه ورزش های پایه یاری کند.

کلیدواژه‌ها