تبیین جامعه شناختی و سیاسی عوامل موثر بر خیانت زن به مرد در خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان ، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه بین فضای مجازی و تمایل به خیانت زن به مرد در خانواده می باشد. این تحقیق از نظر نوع تحقیق کاربردی و از نقطه نظر روش تحقیق توصیفی تحلیلی با تکنیک جمع آوری داده ها به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره بهروان در رابطه با مشکلات خانوادگی ناشی از شبکه های اجتماعی مجازی می باشد. به منظور محاسبه حجم نمونه‌ها با توجه به جدول مورگان حجم نمونه 300 نفر انتخاب شدند، ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه است. به منظور شیوه نمونه‌گیری درست از جامعه آماری از شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بین سبک زندگی افراد عضو در شبکه های اجتماعی مجازی (تحت موبایل) و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی، محتوای غیراخلاقی، عادی شدن خیانت زوجین و... در شبکه های اجتماعی تحت موبایل ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها