بررسی عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت سازمانی در بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول

3 استادگروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت سازمانی در سازمان های بخش عمومی می باشد. به دلیل اهمیت سلامت سازمان های بخش عمومی، به دلیل گستردگی و شمول آن برای آحاد جامعه، این بررسی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش، پیمایش اجتماعی می باشد. لذا ابتدا از طریق مرور ادبیات و اخذ نظر خبرگان از طریق روش دلفی، اقدام به ساخت پرسشنامه گردید و از طریق آزمون آلفای کرونباخ عدد 0.76 برای پایایی آن محاسبه شد.  سپس در هر یک از دسته بندی های قانون مدیریت خدمات کشوری که اقدام به تعریف بخش عمومی نموده است، یک سازمان انتخاب و پرسشنامه مورد نظر توزیع گردید. این تحقیق نشان داد عوامل فرهنگی با ضریب 0.78 بر روی سلامت سازمانی در سازمان های بخش عمومی تأثیرگذار می باشند. این مقاله پیشنهاد می کند اولین قدم در مسیر سلامت سازمان ها، توجه به فرهنگ سازمانی و تقویت و یا تغییر آن می باشد.

کلیدواژه‌ها