رابطه مجازات جرم قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روانگردان با مولفه هماهنگی (مطالعه موردی: قضات دادگستری استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جرم شناسی و حقوق جزا، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول

3 استادیار دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 مدرس ارشد، هیات مدرسان شهرداری تهران،رسته مدیریت و ستاد

چکیده

این مقاله بر گرفته از پژوهشی است با هدف نشان دادن وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان بر مولفه های مختلف امنیت اجتماعی از جمله مولفه هماهنگی نهاد های ذیربط در امنیت اجتماعی، از منظر قضات دادگستری استان تهران. این پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش 55 تن از قضات دادگستری استان تهران را شامل می شود که تمامی آنها با ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مورد پرسش قرار گرفته اند. پایایی این پرسشنامه که با ضریب الفای کرونباخ مورد اندازه گیری قرار گرفته است 87% می باشد. در این پژوهش برای اثبات فرضیه، از آزمون t تست تک گزینه ای استفاده شده و وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان و مولفه هماهنگی نهاد های ذیربط در امنیت اجتماعی تایید شده است.   

کلیدواژه‌ها