بررسی تطبیقی رابطه دین وسیاست دراندیشه کارل اشمیت و محمد مجتهد شبستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی (اندیشه سیاسی)،واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان،دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

چکیده

در بحث رابطه دین و سیاست اندیشمندان جامعه اسلامی وجوامع غربی نظریه های مختلفی مطرح کرده اند و در این پژوهش هدف بررسی مقایسه ای نظریه دو اندیشمند کارل اشمیت و محمد مجتهد شبستری می باشد. در ایران از انقلاب مشروطه تاکنون خواستاران مدرنیته و هواداران سنت در بحث رابطه با دین و سیاست اختلاف نظر داشتند. یکی از اندیشمندانی که در این حوزه به ارائه نظر پرداخته، محمد مجتهد شبستری است که دیدگاه او در رابطه با دین و سیاست بر اساس نظریه تفکیک می باشد.که معتقد است دین بر تمامی عرصه های زندگی سیطره ندارد او به دنبال آزادسازی گفتمان دینی است. فرضیه کارل اشمیت در این تحقیق به تداوم سنت برتجدد می پردازد که در الهیات سیاسی نگرش های تازه ای در اندیشه های غرب مطرح نموده و خشونت را امری ذاتی در سیاست می داند و رابطه دین و سیاست را بر اساس نظریه تداخل بیان می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Relationship between Politics and Religion in the Thought of Carl Schmitt and Mohammad Mojtahed Shabestari

نویسندگان [English]

  • Manochehr Abdollahi 1
  • Elah Abl hassani 2
  • Hasan Shamsini Ghiasvand 2
  • samad ghaem panah 2
1 PhD Student in Political Science (Political Thought), Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan , Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan , Iran,Corresponding Author
چکیده [English]

In discussing the relationship between religion and politics, thinkers of Islamic society and Western societies have proposed different theories, and in this study, the aim is to compare the theories of two thinkers, Carl Schmidt and Mohammad Mojtahed Shabestari. In Iran, since the Constitutional Revolution, the proponents of modernity and the proponents of tradition have disagreed on the relationship between religion and politics. One of the thinkers in this field is Mohammad Mojtahed Shabestari, whose views on religion and politics are based on the theory of segregation. He believes that religion does not dominate all areas of life. He seeks to liberate religious discourse. Carl Schmidt's hypothesis in this research is the continuation of the tradition of modernity, which in political theology introduces new approaches in Western thought and considers violence as an inherent thing in politics and expresses the relationship between religion and politics based on the theory of interference.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • relationship
  • Religion
  • Politics
  • Hermeneutics