مقایسه تطبیقی نهاد قانونگذاری در ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،گروه حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد دزفول، دانشگاه آزاداسلامی، دزفول، ایران

3 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش ضمن بررسی و تطبیق نهادهای قانون‌گذار در ایران و فرانسه به فرآیند و آثار قانون‌گذار در این دو کشور پرداخته شد. همه پرسی، قوانین عادی و قوانین اضطراری، هرسه از روش­های قانون‌گذاری در دو کشور ایران و فرانسه هستند. علیرغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانون‌گذاری، مجلس مانند سایر قوا با محدودیت‌هایی مواجه است که ریشه در عوامل (اصل محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، اصل محدودیت ظاهری مجلس در وضع قانون و محدودیت‌های شکلی) دارد. در حالی که محدودیت‌های قانون‌گذاری در فرانسه به جز محدودیت‌های شکلی ناشی از قوه قضایی و شورای قانون اساسی این کشور می‌باشد. قانون‌گذار در قانون اساسی ایران و فرانسه، نهادی را برای نظارت بر قوانین لحاظ نموده است که این نهاد در قانون اساسی ایران «شورای نگهبان» و در قانون اساسی فرانسه «شورای قانون اساسی» نام دارد.

کلیدواژه‌ها