ملی گرایی و جنبش زنان در مصر1914-1953

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی تاریخ اسلام، گروه تاریخ، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه تاریخ ، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران: نویسنده مسئول

3 استادیار گروه تاریخ ، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

در آستانه قرن 20 م، در پی کنشگری زنان و هم زمان با رشد ملی‌گرایی در کشورهای درحال‌توسعه، زنان مصری به تکاپو افتادند تا بخشی از حقوق اجتماعی خود را به دست آورند. طی سال‌های 1914 تا 1953م رواج اندیشه‌های نوگرایانه و ناسیونالیستی، سهم عمده‌ای در پویش این جوامع داشت.این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ می دهد که ملی‌گرایی در مصر، چگونه در پیدایش و روند جنبش زنان تأثیر داشته است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد ملی‌گرایی و مبارزه با استعمار و استبداد، بسترساز ورود زنان به عرصه اجتماع شد، اما با وجود مشارکت زنان، حقوق مورد خواست جامعه زنان به آنها داده نشد و درنتیجه، کسب حقوق اجتماعی زنان از طرق دیگری پیگیری شد. جنبش زنان کاملاً وابسته به پویش سیاسی و اجتماعی اکثریت و تحت تأثیر ایدئولوژی‌های شرقی و غربی بود. اما توانمندی زنان مصر در ایجاد تشکیلات و رویه اعتدالی، به کامیابی نسبی آنها منجر شد.

کلیدواژه‌ها