بررسی اعتبار تحریم های جمهوری اسلامی ایران در قلمرو قوانین حاکمیت فرا سرزمینی آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی جغرافیای سیاسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

  با تصویب و اجرایی شدن قوانین تحریم ایران بعد از تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا بعد جدیدی به اقدامات تحریمی خود افزود و آن عبارت بود از تنبیه شرکت های خارجی که در ایران سرمایه گذاری می کردند؛ این شیوه افراطی ترین شکل اجرای قوانین فرا سرزمینی آمریکاست که تاکنون اجرا گردیده؛ گرچه قوانین فرا سرزمینی آمریکا و تلاش برای واداشتن اشخاص کشورهای ثالث به رعایت این قوانین و مقررات در صحنه بین الملل به طور دقیق سازمان یافته و برنامه ریزی شده، اما استفاده از این ابزار برای پیشبرد سیاست خارجی همواره منشأ بحث و جنجال بوده است. در این مقاله در صورتی که بپذیریم یک کشور می تواند حاکمیت خود را در خارج از سرزمینش اعمال کند، آنگاه بررسی اعتبار قانونی تحریم های ایران براساس اصول جاری حقوق بین الملل در موضوع قلمرو حاکمیت و قوانین فرا سرزمینی آمریکا بحثی ضروری و قابل تامل خواهد بود.

کلیدواژه‌ها