بررسی جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص حقوقی در حقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

وحید وزیری[1]- عادل ساریخانی[2]*
تاریخ دریافت: 21/01/1399-  تاریخ پذیرش: 05/02/1399
 
چکیده:
هدف از مقاله حاضر بررسی امکان وقوع، جرم انگاری، قانونمند سازی و جبران خسارت و پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه اعتبار معنوی اشخاص حقوقی در حقوق ایران و انگلستان است. این مقاله درصدد است تا از طریق روش تحلیلی و توصیفی و با ابزار کتابخانه ای به این پرسش پاسخ دهد که آیا امکان وقوع جرم علیه شهرت و اعتبار و حیثیت اشخاص حقوقی در قوانین این دو کشور وجود دارد یا خیر؟ براساس یافته های این پژوهش، امکان وقوع ارتکاب جرم علیه اعتبار و شهرت اشخاص حقوقی در حقوق هر دو کشور به رسمیت شناخته شده است. هر دو کشور با استفاده از روش‌های مختلفی چون قانونگذاری و یا شناخت رویه قضایی در حقوق کامن لا، اقدام به حمایت از شهرت و اعتبار اشخاص حقوقی نموده اند. در حقوق انگلستان جرایم علیه شهرت تحت عنوان هتک حرمت به عنوان یک خطای مدنی شناخته شده و دارای ضمانت اجرای مدنی است.[1]- دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
vahid.vazri90.vv@gmail.com


[2] - دانشیار و عضو هیئت علمی حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم،ایران: نویسنده مسئول
adlsari@yahoo.com

کلیدواژه‌ها