توسعة بیع با گسترش قلمرو مبیع از اموال مادی به اموال غیر مادی با رویکرد به کنوانسیون بیع بین المللی 1980

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

سید کاظم حسینی[1]- عبدالحمید مرتضوی[2]*
تاریخ دریافت: 25/06/1399-  تاریخ پذیرش: 23/07/1399
 
چکیده:
یکی از محورهای توسعه بیع، ناظر به قلمرو مبیع از اموال مادی به اموال غیر مادی است. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریفی از"بیع" ارائه نداده و بر اساس مقررات قانون متحد الشکل تجاری امریکا، عقد بیع، عقدی تملیکی بوده و خریدار در ازای پرداخت ثمن، مالک کالا می شود. روش تحقیق تحلیلی -  توصیفی است و سوال این است، آیا توسعه قلمرو مبیع از اموال مادی به اموال غیر مادی، با نظام حقوقی کشور ما تعارض دارد؟ به نظرمی رسد توسعه مفهوم بیع با گسترش قلمرو مبیع از اموال مادی به اموال غیر مادی، بدون اینکه با نظام حقوقی کشور ما تعارض داشته باشد، قابل توجیه بوده و از لحاظ مفهوم تفاوت دارد در نتیجه از لحاظ تعارض و مفهوم که تفاوت دارد قابل توجه است.[1]- گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
Seyedkazemhosseini39@gmail.com


[2] - گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران: نویسنده مسئول
Amortazavi94@gmail.com

کلیدواژه‌ها