ضرورت و تأثیر جرم انگاری مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

محسن عماری[1]- مهدی حاتمی[2]*- محمد جواد جعفری[3]
تاریخ دریافت: 04/06/1399-  تاریخ پذیرش: 29/06/1399
 
چکیده:
در این مقاله، ضرورت جرم انگاری مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و تأثیر و توسعه تدریجی آنها به روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش‏برداری، مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که رویه دیوان کیفری یوگسلاوی سابق و به دنبال آن، شکل گیری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 م. و درج جرایم ارتکابی مخاصمات مزبور در گستره جرایم جنگی، تحولی عظیم را نسبت به تدوین حقوق مربوط به این مخاصمات ایجاد کرده و آن را توسعه داده است. اساسنامه دیوان در موارد مهم و ‏محسوسی از حقوق بین‌الملل عرفی راجع به مخاصمات جنگی فراتر رفته و تعهدات و الزامات جدیدی را بر دول عضو دیوان تحمیل می‌کند.
مقاله در دو بخش تدوین شده است؛ نخست، مبانی نظری حقوق مخاصمات مسلحانه را مورد بررسی قرار می دهد و در بخش دوم به ضرورت و تأثیر جرم انگاری مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پرداخته است.[1]- دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی،گروه حقوق،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه،  دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
Mohsen_amari26@yahoo.com


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی،  دانشگاه کردستان ، کردستان،  ایران : نویسنده مسئول
hatamilaw@uok.ac.ir


[3] - استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران
dr.jafari@iauksh.ac.ir
 

کلیدواژه‌ها