بررسی فقهی حقوقی نوع مسئولیت مدنی در اعتبارات اسنادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

احسان مشگل گشا[1]- مسعود رضا رنجبر[2]*- مصطفی ماندگار[3]- رضا زارعی[4]
تاریخ دریافت: 25/03/1399-  تاریخ پذیرش: 08/04/1399
 
چکیده:
امروزه پرداخت ثمن در تجارت بین الملل با اعتبارات اسنادی صورت می پذیرد، بررسی جایگاه این نوع از روش پرداخت و انطباق آن با نهاد های فقهی و حقوقی اهمیت موضوع مسئولیت مدنی اطراف اعتبارات اسنادی نمایان می گردد.حقوق ما تا حد زیادی منبعث از فقه می باشد و در مواردی نیز همسو با حقوق اروپا تمایل به سمت جبران مالی خسارت دارد، اما در فقه بیشتر گرایش به سمت جبران عینی خسارت می باشد. سئوال این است که در اعتبارات اسنادی مسئولیت مدنی از چه نوعی می باشد؟ برای تحقق مسئولیت مدنی، فعل زیانبار در ضمان قهری و نقض عهد قراردادی مطرح می باشد. با توجه به عدم وجود قرارداد بین ذی نفع و بانک مسئولیت ذینفع غیرقرادادی و مسئولیت های دیگراطراف، تابع قواعد مسئولیت قراردادی و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی می باشد،پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی می باشد[1]- دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی،واحدشیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
ehsan_moshkelgosha@yahoo.com


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز، ایران: نویسنده مسئول
mrj@iaushiraz.net


[3] - استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز، ایران
Drmandegar@Gmail.com


[4] - استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز، ایران
Reza_zarei@yahoo.com

کلیدواژه‌ها