تحلیل تأثیر شبکه‌های مجازی بر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان ریاست جمهوری دراستان گیلان (مطالعه موردی دوره‌های دهم، یازدهم و دوازدهم سال های ٨٨تا 96)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

نسیم محمدی کاکرودی[1]- حجت مهکوئی[2]*- یوسف زین العابدین عموقین[3]
تاریخ دریافت: 10/03/1399-  تاریخ پذیرش: 27/07/1399
 
چکیده:
هدف تحقیق حاضر بررسی و تحلیل تأثیر شبکه‌های مجازی بر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان ریاست جمهوری در استان گیلان است. در این تحقیق جامعه آماری شامل 20 نفر از خبرگان علمی و سازمانی، است که با استفاده از روش نمونه‌گیری دلفی انتخاب شده اند. در این تحقیق، جهت گردآوری اطلاعات در دو بخش از ابزار پرسش ‎نامه استفاده شد. در بخش کیفی پرسش نامه جهت دریافت نظرات خبرگان و ایجاد همگرایی میان نظرات از طریق روش دلفی تنظیم گردید که بنا به ضرورت پرسش نامه از طریق پست الکترونیک و دستی بین خبرگان توزیع شد. پرسش‎نامه دلفی مطرح و امتیازدهی به شاخص‎ها در قالب طیف لیکرت 5 تایی صورت گرفته و سپس در انتهای آن از سؤال باز برای ارائه نظرات و پیشنهادات برای بهبود الگو استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد در استان گیلان، در انتخابات دوره‌های دهم، یازدهم و دوازدهم، شبکه‌های مجازی تأثیر معناداری بر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان داشتند.[1]- دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیای سیاسی،گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
dr.fanaee@gmail.com


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران: نویسنده مسئول
hojat_59_m@yahoo.com


[3] - دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
y.zeinolabedin@gmail.com

کلیدواژه‌ها