مقایسه مراجع قضاوتی ورزش ایران با مراجع قضاوتی فرا ملی ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

نادر شکری[1]- فرامرز عطریان[2]*- مسعود راعی [3]
تاریخ دریافت: 13/07/1399-  تاریخ پذیرش: 28/07/1399
 
چکیده:
    با توجه به ساختار نهادهای ورزشی، مراجع قضاوتی مختلف برای رسیدگی به تخلفات و حل و فصل اختلافات بکار گرفته می شود. با وجود قواعد خاص جهانی رشته  ورزشی در قوانین کشورها، ارائه دادرسی منصفانه با مشکلات روبرو است. سوال آنست که آیا با وجود مقررات مربوط به دادرسی حاکم، ورزش از  مکانیزم های دیگر مراجع قضاوتی بهره برده است؟ در این مقاله به ساز و کارهای مختلف دادرسی در ورزش با مقایسه نظام قضاوتی فراملی پرداخته ایم. علیرغم تشدد در قوانین، سیستم های قضایی و اصول دادرسی ، علاوه بر محاکم عام قضایی ملی، مراجع قضاوتی غیر قضایی ملی و فراملی ورزش به کار گرفته شده است. به رغم توسعه شیوه های حل و فصل اختلافات در مراجع بین المللی، قوانین و مقررات در خصوص سازوکارهای دادرسی غیر قضایی  با خلاء های فراوانی مواجه است[1]- دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق عمومی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
nadershokri_partoa@yahoo.com


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ، ایران: نویسنده مسئول
atrian.f.1001@gmail.com


[3] - دانشیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ، ایران
masoudraei@yahoo.com

کلیدواژه‌ها