محاکمه غیابی، مبانی و آثار آن در حقوق کیفری بین‌الملل و حقوق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مظاهر عادلنیا[1]- محمدرضا رحمت[2]*
تاریخ دریافت: 18/07/1399-  تاریخ پذیرش: 05/08/1399
 
چکیده:
دادرسی و محاکمه غیابی به عنوان مسئله‌ای مهم، چالش برانگیز و مورد بحث در نظامهای حقوقی معاصر از یک طرف و در دیوان‌های کیفری بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها از سوی دیگر، مطرح می‌باشد. هر کدام از نظامهای دادرسی کیفری برای مجاز یا ممنوع دانستن محاکمات غیابی ، دلایل و توجیهاتی دارند. با هدف بررسی و تطبیق محاکمه غیابی در حقوق کیفری بین‌المللی با حقوق کیفری ایران در این مقاله تلاش شده تا موضوع  «صدور احکام غیابی و مبانی و آثار آن در حقوق کیفری بین‌الملل و حقوق ایران» مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد.در مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع و متون کتابخانه‌ای به انجام رسیده است، این نتیجه حاصل شد که ممنوعیت محاکمه غیابی که در حقوق بین‌الملل کیفری مورد توجه قرار گرفته است یکی از بارزترین اموری است که محاکمه منصفانه را تضمین می‌کند[1]- دانشجوی دکتری تخصصی، حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
M.asafa1390@gmail.com

[2] - استادیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران: نویسنده مسئول
Rahmat@meybod.ac.ir

کلیدواژه‌ها