پایداری حکمرانی خوب بر پایه نقش دیوان محاسبات فرانسه در کنترل هزینه های عمومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مسیح گنجی اشتیجه[1]- ایرج حسینی صدرآبادی[2]*- عبدالرضا برزگر[3]
تاریخ دریافت: 10/03/1399-  تاریخ پذیرش: 08/04/1399
 
چکیده:
با پدیداری مفاهیمی همچون حکمرانی خوب به مثابه یکی از شروط اساسی توسعه پایدار، بحث نظارت و پاسخ­گویی سازمان های متصدی امور عمومی اهمیتی روز افزون یافته است. امروزه کشورها در کنترل هزینه های عمومی با مشکلات متعددی روبرو هستند که با  روش توصیفی اسنادی به دنبال راهکاری اثربخش می باشیم. کشور فرانسه می تواند الگوی مناسبی را ارائه نماید و باید بررسی نمود؛ دیوان محاسبات فرانسه با چه ابزارهایی به یک انضباط مالی از منظر حقوقی، دست یافته است؟ بودجه کنترلی و کنترل بودجه ای مهمترین ابزار کنترل هزینه های عمومی است. در فرانسه هر نهادی که از بودجه عمومی استفاده می کند در قلمرو نظارت دیوان محاسبات قرار می گیرد که با خصوصیاتی چون استقلال، استفاده از خرد جمعی و اصل تناظر همراه با تشکیلاتی غیرمتمرکز بوسیله گزارش های عمومی در جهت کنترل هزینه های عمومی، پارلمان را کمک می نماید.[1]- دانشجوی دکتری تخصصی گروه حقوق، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
ganji1390@yahoo.com


[2]- استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران: نویسنده مسئول
sadrabadi2021@yahoo.com


[3] - استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
barzagar2020@yahoo.com

کلیدواژه‌ها