مقایسه سیاستگذاری آموزشی در کشورهای آمریکا و کانادا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مریم مهرپور[1]- نادر سلیمانی[2]*- غلامعلی احمدی[3]- پرویز صباحی[4]
تاریخ دریافت: 23/03/1399-  تاریخ پذیرش: 04/04/1399
 
چکیده:
به لحاظ سیاسی برنامه ریزی آموزشی منجر به گسترش دید سیاستمداران و برنامه ریزان در حوزه نظام آموزشی، ایجاد تحول در ساختار اجتماعی و براساس آن از میزان تحقق اهداف مدارس و فاصله آن با وضع مطلوب مطلع شوند. براساس اطلاعات کسب شده سیاستمداران میتوانند به برنامه ریزی مؤثرتر در حوزه آموزش بپردازند. نخستین چالشی که بر سر این راه قرار دارد، تهیه یک فهرست اولیه از شاخصهایی است که رتبه‌بندی بر مبنای آنها انجام می‌شود. لذا پژوهش توصیفی- تطبیقی حاضر با هدف مقایسه سیاستگذاری رتبه بندی آموزشی در کشورهای آمریکا و کانادا انجام شده است تا فهرستی از شاخصها برای طراحی یک سیستم جامع آموزشی در ایران استخراج گردد. ابتدا نظام های رتبه بندی در کشورهای منتخب مورد مطالعه، سپس شاخصهای سیستم های رتبه بندی در دو کشور در قالب جداول ارائه شدند. نتایج نشان می دهد که سیستم های رتبه بندی در کشورهای مختلف و حتی یک کشور از شاخصهای متنوعی استفاده میکنند.[1]- دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی،گرمسار، ایران
m.mehrpour83@yahoo.com


[2] - دانشیار و عضو هیئت علمی مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی،گرمسار، ایران: نویسنده مسئول
drnasoleimani@yahoo.com


[3] - دانشیار برنامه ریزی درسی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران
ahmadygholamali@gmail.com


[4] - استادیار و عضو هیئت علمی روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان،سمنان،ایران
p_sabahi@semnan.ac.ir

کلیدواژه‌ها